Faktasida om obesitasoperationer

Självbild och psykisk hälsa

Många hoppas att operationen ska bli det som förändrar livet i positiv riktning. För vissa blir förhoppningen verklighet, medan andra fortsätter att må dåligt, eller till och med mår sämre. Stöd från kurator eller psykolog kan vara avgörande för att må bra.

Förväntningar och verklighet
Vi på HOBS träffar och pratar med många personer med övervikt och obesitas, och många som planerar eller genomgår operation. Vi ser ofta att de vi möter har höga förväntningar på hur livet ska vara efter operationen. Vissa kanske vill gå ner i vikt av rent medicinska skäl, medan andra kanske  har brottats med en negativ självbild under många år och hoppas att operationen ska vara lösningen som får dem att må bra igen.

För vissa av dem vi möter infrias förväntningarna. De mår bra, blir friskare och får kanske ett mer positivt förhållningssätt till sig själva. För andra blir det nya livet som opererad inte som de har tänkt sig. De fortsätter kanske att må dåligt även om de går ner i vikt och rent fysiskt mår bra. Vissa går upp i vikt igen och känner sig då ibland dubbelt skuldbelagda, "först klarade jag inte att gå ner på egen hand, och nu klarar jag inte ens att behålla min nya vikt".

Det psykiska måendet är en viktig del för ett lyckat operationsresultat, och för de flesta som ska eller har genomgått en operation bedömer vi att det är av största värde att få träffa en psykolog eller kurator som är kunnig om de bekymmer som är vanliga bland patienter som har eller har haft betydande bekymmer med sin vikt. Ändå ser vi att det är få som blir erbjudna den hjälpen.

Psykolog Marcus Lagerström förklarar
Att personer som har bekymmer med fetma ofta har ett lidande kopplat till sitt tillstånd är inte konstigt att påstå. Som drabbad blir man påmind om sin problematik i många olika sammanhang, av sin omgivning, när man träffar sjukvården, när man går förbi den retuscherade reklamen för underkläder osv. Det är inte så konstigt att viktproblem och kroppsuppfattning rullar som en upphakad DVD-skiva i huvudet hos många. Problemet är att en hel del av det lidande en person lever med kan komma ifrån flera olika källor, men det man ofta fokuserar på är just vikten.

För en del personer är en stor del av det egna lidandet kopplat till vikt och om den problematiken minskar eller försvinner så kommer också lidandet att minska eller försvinna. Men om det är andra faktorer som har en stor betydelse?

Handen på hjärtat, kommer verkligen din ruttna chef att förändras och bli en bra chef för att du går ner i vikt? Kommer din partners eventuella missbruksproblematik att upphöra för att du får en lägre vikt? Om du har anhöriga som har någon form av krävande fysisk sjukdom eller psykisk ohälsa – kommer det att bli bättre för att du har en lägre vikt?

När det finns många andra faktorer som står för en betydande del av lidandet så behöver man i slutändan inte må så mycket bättre även om man går ner i vikt, eftersom förändringar i faktorerna som nyss räknades upp kräver andra saker.

 Marcus Lagerström är psykolog och arbetar på den   bariatriska avdelningen på Sahlgrenska   Universitetssjukhuset i Göteborg.


Två studier har undersökt det psykiska måendet efter viktoperation.

Hälsorelaterad livskvalitetefter viktoperation
Deltagarna i den här SOS-studien har under sina uppföljningsbesök efter operationen fyllt i ett antal frågeformulär. Utifrån svaren på dessa frågeformulär kunde forskarna studera den självrapporterade hälsorelaterade livskvaliteten hos studiedeltagarna. Under de första tio åren efter viktoperationen upplevde de flesta patienter en förbättrad livskvalitet efter sin viktnedgång, men också att livskvaliteten påverkades negativt av eventuell viktuppgång. Läs mer om SOS-studien här.
Ungdomsstudien
Unga som går ner kraftigt i vikt genom en så kallad gastric bypass-operation verkar inte få en långsiktigt bättre psykisk hälsa, enligt ny forskning. Totalt 161 personer mellan 13 och 18 år deltog i en svensk studie som publicerades i tidskriften The Lancet. Hälften av deltagarna gick igenom gastric bypass-operation. Forskarna följde sedan ungdomarnas psykiska och fysiska utveckling. 

Resultatet visar att fem år efter viktminskningsoperationen hade inte den psykiska ohälsan minskat hos deltagarna, även om det märks en viss förbättring av självbilden. 

Studien pekar på vikten av ett långsiktigt psykologiskt stöd för ungdomar som genomgår en operation och som före viktnedgången har lidit av psykisk ohälsa. Läs mer om studien här.

Lyssna gärna på HOBS möter: Marcus Lagerström 

Vår rekommendation är att du alltid kontrollerar vilken hjälp du kan få, och bokar in besök hos en psykolog eller kurator som är kunnig om de bekymmer som är vanliga bland patienter som har eller har haft betydande bekymmer med sin vikt. Anteckna gärna dina önskemål i din personliga handlingsplan, så att du kommer ihåg att ta upp det med din läkare.