Faktasida om obesitasoperationer

Övergripande fakta

Forskning visar att personer med kraftig obesitas kan öka sina chanser till att få ett längre och ett mer hälsosamt liv med en obesitasoperation. I genomsnitt minskar kroppsvikten med ca 30%. I de flesta fall kvarstår viktnedgången, men vissa går upp hela eller delar av vikten igen.

Operationens syfte är viktminskning. Det gör i sin tur att risken för att utveckla följdsjukdomar som högt blodtryck, diabetes, stroke och hjärtinfarkt minskar, och att chanserna till ett längre och mer hälsosamt liv ökar. 

Oavsett metod används oftast ett titthålsintrument vid ingreppet, vilket har fördelen att snitten i huden blir små. Då går det snabbare att komma igång efter operationen, och det gör också att den opererade får mindre ont. Operationen tar oftast mellan trettio till nittio minuter att genomföra. 

SOReg är ett skandinaviskt kvalitetsregister för obesitas/fetmakirurgi. Enligt SORegs statistik går opererade personer i genomsnitt ned ungefär en tredjedel av den totala ursprungsvikten. Enligt samma statistik återtar mellan fem och tio procent av patienterna en stor del av vikten över tid, medan majoriteten behåller sin nya vikt. 

Eftersom  operationerna påverkar signaler som styr hunger och mättnad kan effekten skilja sig från person till person. HOBS har kontakt med ett stort antal obesitasopererade personer, och vårt intryck är att det bland dessa är en något högre andel som inte har behållit sin nya vikt, alternativt inte har gått ner så mycket som de har hoppats.En sak som också är viktig är att du behöver ta näringstillskott under resten av ditt liv. Vi talar också med många som är mycket nöjda med sina operationer. 


Torsten Olbers är professor, överläkare och kirurg inom obesitaskirurgi och en av Sveriges främsta kirurger i området. I denna något längre HOBS Möter svarar Torsten bland annat på frågorna:

  • Vilka typer av obesitaskirurgi finns i Sverige idag?
  • Vad är skillnaden på en gastric bypass och en gastric sleeve?
  • Vad finns det för risker och komplikationer med obesitaskirurgi?

Mer fakta om operationer enligt SOReg
  • År 2018 gjordes drygt 5200 operationer för svår fetma i Sverige. Det är en minskning på ca 200 operationer jämfört med föregående år.
  • Det är fortfarande stora skillnader mellan landstingen i antalet operationer per 100 000 invånare. 
  • Andelen patienter som betalar själva för sin operation har under 2018 stabiliserats omkring 20 % men det är mycket stora skillnader mellan olika landsting. 
  • Sleeve gastrektomi (Gastric sleeve) har under 2018 fortsatt att öka som operationsmetod och utgör nu ca 45 % av alla operationer.
  • Gastric bypass är liksom tidigare år den vanligaste operationen. 
  • Operationstiderna fortsätter att minska, liksom de mycket korta vårdtiderna.
  • Andelen patienter som drabbas av komplikationer av själva operationen har minskat under en rad år men tycks nu plana ut. Cirka 3 % drabbas av en svår komplikation.