Faktasida om obesitasoperationer

Om obesitas

Obesitas är en kronisk sjukdom, som kan leda till ett antal följdsjukdomar. Orsakerna till att en person får obesitas är komplexa, och kan bland annat inkludera genetiska faktorer, miljö och sociala faktorer. I Sverige är idag en dryg miljon drabbade.

Ordet "obesitas"

Vi på HOBS har valt att använda det medicinska ordet "obesitas" istället för fetma. Det gör vi för att det idag finns en stor okunskap som gör att många i dagens samhälle associerar fetma med något som är "självförvållat". Det har lett till att ordet fetma ofta är kopplat till både skuld och skam för många. Vi arbetar för att ordet obesitas istället ska bli laddat med kunskap om vilka komplexa bakgrundsfaktorer som ligger bakom, och att det gör att samhället börjar se obesitas för den kroniska sjukdom som den är.


Om övervikt och obesitas

Idag lever 51% av Sveriges befolkning med övervikt eller obesitas, men vad är egentligen skillnaden?

Övervikt har du när du har ett BMI mellan 25 och 30. Övervikt är ingen sjukdom, det är ett tillstånd, vilket innebär att du kan ha en ökad risk att utveckla obesitas som är en kronisk sjukdom. Övervikt kan vara en följd av för stort matintag under lång tid och begränsad motion. Men även andra orsaker så som höga nivåer av stress, psykisk ohälsa, trauma, hormonella påverkningar eller medicinska orsaker. Övervikt kan oftast behandlas med kostrådgivning och ökad motion. Att leva med en övervikt behöver inte vara en hälsorisk.

Obesitas har du om du har ett BMI som är över 30. Obesitas är en kronisk sjukdom som WHO antog 1997 och som infördes som en diagnos av socialstyrelsen 2013 (E66). Idag lever över 1,1 miljoner i Sverige med den kroniska sjukdomen obesitas. Obesitas kan utvecklas utifrån främst tre faktorer. 

Genetik: Vi vet att uppemot 40 - 45% av alla som lever med obesitas har det medfött i sina gener och därför har en ökad risk för att utveckla obesitas.

Miljö: Den andra delen är miljön, dvs den livsstilen som finns omkring oss i vår vardag och i samhället, och som påverkar våra levnadsvanor.

Sociala faktorer: Det är till exempel stress och psykisk ohälsa men även socioekonomiska faktorer.

Annat som påverkar är exempelvis personlighet, egenskaper i fettvävnader eller muskulatur, en förändring i centrala nervsystemet eller av aptiten. Det är ofta svårt för den enskilde personen att ensam påverka alla dessa delar, och därför kan det behövas hjälp utifrån.

Att leva med en kronisk sjukdom betyder att den behöver behandlas under hela ens livstid. Men det betyder inte per automatik att man måste lida eller inte kan leva normalt. Snarare tvärtom, många som lever med obesitas kan leva normalt och må hur bra som helst. Men ju högre BMI eller svårare obesitas man har ju större är risken för allvarliga följdsjukdomar och behov av vård.

Sjukdomar som har direkt koppling till obesitas/fetma är typ II diabetes, högt blodtryck, gallsten, högt kolesterolvärden, depression, infertilitet, refluxsjukdom, hjärtsvikt, sömnapné samt vissa typer av cancer.

När obesitas/fetma blir svår och sjuklig innebär övervikten en livsfara. I Europa räknar man med att ca 320 000 människor per år avlider i orsaker som är direkt kopplade till obesitas/fetma. Idag är operation den enda behandlingen som tillhandahålls i svensk sjukvård.