SOS-studien

Gastric bypass-operation och fallolyckor

Då vi studerade frakturer (benbrott) efter viktoperation märkte vi att många av frakturerna skulle kunna vara orsakade av fallolyckor. Då vi specifikt studerade antalet allvarliga fallolyckor i SOS-studien så visade det sig att fallolyckor var ungefär dubbelt så vanliga hos de som opererats med gastric bypass jämfört med både kontrollgruppen och de som opererats med restriktiva operationsmetoder (t.ex. band). Orsakerna till varför fallolyckor är vanligare hos patienter som opererats just med gastric bypass är ännu okända.

Carlsson LMS, et al. Long-term incidence of serious fall-related injuries after bariatric surgery in Swedish obese subjects. Int J Obes (Lond). 2019 Apr;43(4):933-937.