SOS-studien

SOS-studien och diabetes

Diabetes typ 2 (åldersdiabetes/sockersjuka) är en av de vanligaste följdsjukdomarna till fetma och studier av effekterna av en viktoperation på diabetes har varit ett av SOS-studiens huvudfokus de senaste åren.

Hos de studiedeltagare som inte hade diabetes vid studiestart kunde vi visa att en viktoperation minskade risken att drabbas av diabetes med över 80 % jämfört med kontrollgruppen. Resultaten visar också att för de patienter som hade förhöjda blodsocker- eller insulin-nivåer (så kallad prediabetes) så var den skyddande effekten av en viktoperation på diabetesförekomst ännu mer uttalad. Dessa resultat som publicerades i den högt ansedda tidskriften ’New England Journal of Medicine’ är grunden till att vi vill genomföra en ny studie riktad mot patienter med just prediabetes.

Carlsson LM, et al. Bariatric surgery and prevention of type 2 diabetes in Swedish obese subjects. N Engl J Med. 2012 Aug 23;367(8):695-704.

Bland de som hade diabetes typ 2 vid studiestart, så kunde vi visa att en viktoperation var starkt kopplat till att bli av med sin diabetessjukdom (diabetes remission). Ett annat huvudfynd i detta arbete var att om viktoperationen skedde inom ett år efter diabetesdiagnosen, så gav det större möjlighet att bli fri från sin diabetes och även att diabetes-remission pågick under en mycket längre tid. Risken för att utveckla mikrovaskulär diabeteskomplikationer (dvs skador på små blodkärl i ögon och njurar samt nervskador) var också mer än halverad i viktoperationsgruppen jämfört med kontrollgruppen.

Sjöström L, et al. Association of bariatric surgery with long-term remission of type 2 diabetes and with microvascular and macrovascular complications. JAMA. 2014 Jun 11;311(22):2297-304.

Den tydliga skyddande effekten på mikrovaskulära skador som vi såg i det föregående arbetet var grunden till ett uppföljningsarbete som publicerades 2014. I detta arbete jämfördes risken att utveckla mikrovaskulära skador i viktoperationsgruppen och kontrollgruppen utifrån patientens diabetesstatus (ingen diabetes, prediabetes, nydebuterad diabetes eller etablerad diabetes). Den starkaste skyddande effekten av viktoperationer mot mikrovaskulära skador observerades i gruppen med prediabetes. Resultatet från denna studie är också en av anledningarna till att vi vill genomföra en ny studie riktad mot patienter med prediabetes.

Carlsson LMS, et al. Long-term incidence of microvascular disease after bariatric surgery or usual care in patients with obesity, stratified by baseline glycaemic status: a post-hoc analysis of participants from the Swedish Obese Subjects study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 Apr;5(4):271-279.

Då en viktoperation är förknippad med ganska stora kostnader är det viktigt att dessa relateras till vinsterna för folkhälsan och samhället. I SOS-studien har vi studerat sjukvårdskostnaderna över 15 år för patienter i viktoperationsgruppen och kontrollgruppen. Även här delade vi upp studiedeltagarna utifrån deras diabetesstatus vid studiestart (ingen diabetes, prediabetes, diabetes). För studiedeltagare med diabetes så var sjukvårdskostnaderna (inklusive kostnad för operationen) över 15 år ungefär lika stora för viktoperationsgruppen och kontrollgruppen. För studiedeltagare utan diabetes eller med prediabetes vid studiestart så blev de totala sjukvårdskostnaderna över 15 år högre i viktoperationsgruppen jämfört med kontrollgruppen.

Keating C, et al. Health-care costs over 15 years after bariatric surgery for patients with different baseline glucose status: results from the Swedish Obese Subjects study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015 Nov;3(11):855-65.