SOS-studien

SOS-studien och hjärt-kärlsjukdom

Hjärtinfarkt var en av de vanligaste dödsorsakerna i SOS studien och det finns en tydlig koppling mellan fetma och hjärtkärlsjukdom. Därför studerade vi förekomsten av hjärtinfarkt och slaganfall (stroke) i SOS-studien. Risken för hjärtinfarkt eller stroke med dödlig utgång var ungefär halverad i gruppen som genomgått viktoperation jämfört med kontrollgruppen. Även risken för att överhuvudtaget få hjärtinfarkt eller stroke var också minskad med ca 30 % i gruppen som genomgått en viktoperation. Dessa resultat publicerades 2012 i den fina tidskriften 'JAMA' och har varit mycket uppmärksammade. Samma år publicerade vi också en uppföljningsartikel där vi kunde visa en minskad förekomst av hjärtkärlsjukdom efter en viktoperation även hos de som hade diabetes vid studiestart.

Sjöström L, et al. Bariatric surgery and long-term cardiovascular events. JAMA. 2012 Jan 4;307(1):56-65.

Romeo S, et al. Cardiovascular events after bariatric surgery in obese subjects with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2012 Dec;35(12):2613-7.

Hjärtinfarkt och högt blodtryck kan ledat till hjärtsvikt. Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Utöver tidigare visad minska risk för hjärtinfarkt har vi kunnat visa att viktoperationer leder till en tydligt minskad risk för hjärtsvikt.

Jamaly S et al. Surgical obesity treatment and the risk of heart failure. Eur Heart J. 2019 Jul 1;40(26):2131-2138.

Förmaksflimmer är en hjärtrytmstörning som ökar risken för stroke och hjärtsvikt. Resultat från SOS-studien visar att personer som genomgick viktoperation hade 29% lägre risk att drabbas av förmaksflimmer jämfört med de som fick vanlig vård (kontrollgruppen). Särskilt yngre individer och de med högt blodtryck verkade dra större nytta av kirurgin. Denna studie ger utökar vår kunskap om hur viktminskning genom kirurgi kan minska risken för hjärtproblem.

Jamaly S et al. Bariatric Surgery and the Risk of New-Onset Atrial Fibrillation in Swedish Obese Subjects. J Am Coll Cardiol. 2016 Dec 13;68(23):2497-2504.