SOS-studien

SOS-studien och cancer

Att väga för mycket innebär ökad risk för vissa former av cancer (t.ex. cancer i tjock- och ändtarm, matstrupe, njure, och livmoder), men om viktnedgång kan ha en skyddande effekt på cancer var tidigare oklart. Då vi studerade detta i SOS-studien kunde vi visa att viktoperationer var kopplade till en ca 40 % minskad cancerrisk hos kvinnor, medan en viktoperation hos män inte påverkade cancerrisken. Denna könsskillnad i cancerrisk efter viktoperation har också observerats i andra studier men varför vi ser denna könsskillnad i cancerrisk är fortfarande oklart. En av svagheterna i detta arbete var att vi hade en begränsad möjlighet att studera vilka enskilda former av cancer som bidrog till den minskade cancerrisken hos kvinnor.

Sjöström L et al., Effects of bariatric surgery on cancer incidence in obese patients in Sweden (Swedish Obese Subjects Study): a prospective, controlled intervention trial. Lancet Oncol. 2009 Jul;10(7):653-62.

Det har också genomförts en uppföljning på vårt tidigare arbete om cancer från 2009 (se ovan), men nu med längre uppföljningstid och därmed bättre möjlighet att detaljstudera enstaka cancerformer. Den tidigare observerade könsskillnaden i cancerrisk efter viktoperation kvarstod och vi fokuserade därför denna studie bara på kvinnorna. Viktoperationer var kopplade till en ca 30% minskad risk för kvinnocancer (cancer i bröst, äggstockar, livmoderslemhinna och livmoderhals analyserat som en grupp) jämfört med kontrollgruppen. Den tydligaste riskminskningen efter en viktoperation sågs för cancer i livmoderslemhinnan.

Anveden Å, et al. Long-term incidence of female-specific cancer after bariatric surgery or usual care in the Swedish Obese Subjects Study. Gynecol Oncol. 2017 May;145(2):224-229

Då uppföljningstiden i SOS-studien blir längre och längre har vi nu också kunnat göra mer detaljerade analyser kring vilka cancerformer som viktoperationer kan ha en positiv effekt på. Vi har visat att viktoperationer minskar risken för hudcancer, inklusive melanom. I en nyligen publicerad artikel fann vi att viktoperationer var förknippad med en minskad risk för blodcancer och död till följd av blodcancer, och i efterföljande subgruppsanalyser fann vi att den största behandlingsnyttan sågs hos kvinnor med höga glukoskoncentrationer.

 

Sjoholm K, et al. Long-term incidence of haematological cancer after bariatric surgery or usual care in the Swedish Obese Subjects study: a prospective cohort study. Lancet Healthy Longevity. 2023;doi:10.1016/S2666-7568(23)00176-9

 

Taube M, et al. Association of Bariatric Surgery With Skin Cancer Incidence in Adults With Obesity: A Nonrandomized Controlled Trial. JAMA Dermatol. 2020 Jan 1;156(1):38-43.

 

Vi har också publicerat en artikel kring viktoperationer och risken för ändtarms- och tjocktarmscancer. I denna studie kunde vi inte hitta något samband mellan viktoperationer och cancerrisk. Denna studie är dock ändå väldigt viktig då det tidigare publicerats artiklar från Sverige som indikerat att det finns en ökad risk för ändtarms- och tjocktarmscancer efter viktoperationer.

 

Taube M, et al.  Long-term incidence of colorectal cancer after bariatric surgery or usual care in the Swedish Obese Subjects study. PLoS One. 2021 Mar 25;16(3): e0248550

 

Tack vare den långa uppföljningstiden i SOS-studien har vi också kunnat studera cancerrisk i subgrupper av patienter. Till exempel förebygger viktoperationer cancer hos patienter med obesitas och typ 2 diabetes, och varaktig diabetesremission (då diabetes försvinner efter operationen) minskar cancerrisken med så mycket som 60%.

 

Sjöholm K, et al. Association of Bariatric Surgery With Cancer Incidence in Patients With Obesity and Diabetes: Long-Term Results From the Swedish Obese Subjects Study. Diabetes Care 2022;45(2):444–450.

 

SOS-studien har nyligen uppmärksammats som en av endast totalt fyra studier i världen lämpliga för att utvärdera effekten av viktoperationer på cancerrisk, och därför är intresset stort för våra studier, och vi har därför bjudits in att kommentera våra och andra forskares studier. SOS-studier i ämnet har nyligen inkluderats i riktlinjer från American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) och International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO).