SOS-studien

SOS-studien och överdödlighet

Det har länge varit känt att fetma är kopplat till överdödlighet. Innan SOS-studien startade fanns det vissa studier som pekade på att viktnedgång också kunde vara kopplat till överdödlighet. Dessa studier var dock begränsade av att man hade svårt att särskilja avsiktlig och oavsiktlig viktnedgång från varandra. SOS studiens huvudmålsättning var därför att studera hur viktoperation och viktnedgång påverkade överdödligheten (t.ex. på grund av sjukdom) hos patienter med fetma. År 2007 (30 år efter studiens start) publicerades resultaten om viktnedgång och överdödlighet i den fina tidskriften ’New England Journal of Medicine’. Resultaten visar på cirka 25 % minskad överdödlighet hos de som genomgått en viktoperation jämfört med kontrollgruppen. De vanligaste dödsorsakerna var hjärtinfarkt och cancer.

Ytterligare studier har sett samma samband mellan viktoperation och överdödlighet som SOS-studien.

Sjöström L, et al. Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. N Engl J Med. 2007 Aug 23;357(8):741-52.