Jag räknas

Välkommen

Här får du mer information om projektet "Jag räknas" som ska bidra till nolltolerans mot stigmatisering, diskriminering och mobbning i skolan baserat på kroppsstorlek.

Webbutbildning

Inom ramen för projektet tar HOBS fram en utbildning om barnobesitas och viktmobbning. Nu har du möjlighet att testa den första delen av utbildningen där du får lära dig mer om barnobesitas och dess orsaker, hur skolan kan stötta barn som utsätts för viktmobbning och om elevhälsans viktiga roll.

Anmäl dig på länken nedan så får du tillgång till utbildningen som du kan gå i ditt eget tempo. Vi tar just nu fram den andre delen av utbildningen som kommer lyfta olika scenrier och ge råd kring situation som kan uppstå i exempelvis matbespisningen, omklädningsrummet eller på skolgården.

Anmäl dig på: hobs.se/anmalanmoduler 

Föreläsning

HOBS vill även bjuda in dig och dina kollegor till en kostnadsfri föreläsning om barnobesitas och viktmobbning. Allt du behöver göra är att anmäla dig här nedan till någon av föreläsningstillfällena, så skickar vi en länk i god tid innan föreläsningstillfället. 

Läs mer om föreläsningen HÄR

Anmäl dig till föreläsningen på: hobs.se/barnobesitasochviktmobbning

Enkäter

Projektet inleds med en enkätundersökning som vänder sig till dig som arbetar inom skolan, är förälder till ett barn med övervikt eller obesitas eller själv är ung om lever med övervikt eller obesitas.

Resultatet av enkäten kommer att sammanställas och analysera och sedan ligga till grund för det material som tas fram inom projektet.

Genom att delta i vår enkla enkät hjälper du oss göra projektet så bra som möjligt. Du svarar anonymt och det tar cirka fem minuter.

Enkät för dig som arbetar inom skolan

Enkät för dig som är ung och lever med övervikt eller obesitas

Enkät för dig som är vårdnadshavare till ett barn eller ungdom med övervikt eller obesitas


Fakta om övervikt och obesitas bland barn och unga

Idag lever var fjärde tioåring i Sverige med övervikt eller obesitas. Det innebär en stor risk för allvarliga följdsjukdomar i framtiden, såsom diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Men det innebär också ett stort psykiskt lidande. Många barn och ungdomar som lever med obesitas vittnar om att de får utstå stigmatisering och kränkande behandling i skolan. Detta får stora negativa konsekvenser, till exempel låg självkänsla, oro, negativ kroppsuppfattning med risk för ökad psykisk, fysisk och social ohälsa. Det kan i sin tur resultera i lägre studieresultat, sämre förtroende för vuxna och sämre förtroende för vården.

Det är därför av största vikt att vuxna i skolans värld på bästa sätt kan bidra till bättre hälsa för dessa barn och ungdomar. Men tyvärr finns idag många fördomar och mycket okunskap.

Tillsammans kan vi förändra den här situationen. Genom att besvara enkäten är du med och lägger grunden till det material som vi tar fram i projektet.


Helhetssyn på hälsa

HOBS är en ideell organisation som brinner för allas rätt att mötas med respekt i samhället. Vi ser på hälsa som ett helhetsbegrepp som består av fysiska, psykiska och sociala faktorer. Denna syn ligger till grund för hela metodmaterialet som kommer finns samlat här i zonen. Vi arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas/fetma, men en god hälsa beror på långt fler faktorer än bara storleken på våra kroppar.

Projektet finansieras av allmänna arvsfonden