Med anledning av den pågående debatten i sociala medier, kring HOBS koppling till läkemedelsindustrin

Publicerad 2022-06-30

Med anledning av den pågående debatten i sociala medier, kring HOBS koppling till läkemedelsindustrin, väljer HOBS att skriva en förtydligande text. 

I flera inlägg och kommentarer påstår felaktigt att HOBS mottagit medel från Novo Nordisk och försökt undanhålla detta. Avtalet som lyfts fram ligger helt öppet i LIF och rapporten, som togs fram 2019, finns att läsa här: Rapport en tillräcklig och jämlik obesitasvård.pdf 

I avtalet mellan Novo Nordisk, HOBS och Reform Society, som skrivit rapporten står följande att läsa:

Den som läser rapporten kan också se att det inte primärt är läkemedel som lyfts fram som den mest prioriterade åtgärden.

I grund och botten handlar detta om en meningsskiljaktighet i sakfrågan kring ifall obestias är en sjukdom eller inte.

Obesitas antogs som diagnos av WHO redan 1997 och infördes som diagnos av Socialstyrelsen år 2013. Patientorganisationen HOBS ser obesitas som en sjukdom. Det innebär att vi anser att patienter med obesitas, precis som patienter med diabetes, psykisk ohälsa och andra sjukdomar ska ha rätt till evidensbaserad vård, inklusive läkemedel.

HOBS varken förespråkar eller avråder från operationer eller läkemedel, utan anser att patienter i samråd med sina läkare ska ha möjlighet att ta informerade beslut kring ifall de önskar ta del av evidensbaserad vård.

Precis som andra patientorganisationer medverkar vi i sammanhang där även läkemedelsbranschen och kirurgibranchen befinner sig. Liksom vi samtalar med representanter från samtliga riksdagspartier som är intresserade av frågan, och med livsmedelsbranschen och andra aktörer som på olika sätt är involverade i frågan.

HOBS finns först och främst till för den som identifierar sig själv som patient, det vill säga den som mår dåligt och genom en korrekt utredning fått diagnosen obesitas. Den som lever med ett högre BMI, men för övrigt känner sig frisk och mår bra har inte obesitas och ska naturligtvis inte heller få vård för sjukdomen.

Den fråga som HOBS driver är att patienter som själva önskar vård ska ha rätt till att få det. Vi vill att både utredning av diagnosen och evidensbaserad vård ska ges jämlikt i hela landet. Så ser det inte ut idag. Vi vill också att vården ska vara fri från diskriminering och stigmatisering av den som lever med ett högre BMI.





Nationella Riktlinjer för obesitasvård.

Publicerad 2022-06-22

De senaste dagarna har en debatt om Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid obesitas pågått i sociala medier. I samband med detta har kritik riktats mot HOBS medverkan i framtagandet av riktlinjerna.

HOBS välkomnar en öppen och livlig debatt, men anser samtidigt att det är viktigt att vi håller oss till sakfrågan och diskuterar baserat på fakta. I jämförelse med andra diagnoser uppstår det i samband med diskussioner om obesitas ofta många uttalanden baserade på känslor och tyckande.

HOBS är en patientorganisation och det innebär att vi främst arbetar för de som faktiskt är sjuka i obesitas, för de som lever med den här komplexa och kroniska sjukdomen, mår dåligt av den och vill få vård.

Det handlar inte om utseende eller om vilket BMI en person har, utan det handlar om patienter som genom en korrekt utredning fått diagnosen obesitas. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa riktlinjer är för patienter som är sjuka och behöver vård. De handlar inte om förebyggande arbete.

Vi ser att det är här det uppstår mycket missuppfattningar kring vem riktlinjerna är till för. Syftet med riktlinjerna är just att alla med ett högre BMI, som mår dåligt, ska ha rätt till en korrekt utredning och till en jämlik och evidensbaserad vård.

Riktlinjerna anger VAD som ska göras inom vård av obesitas utifrån den evidens som finns idag. Det nationella vårdprogrammet som ligger under NPO (nationella programområden) ska nu ta fram riktlinjer för HUR detta ska ske. Till exempel hur en medicinsk utredning ska gå till och vad ska den innefatta, och hur uppföljningen efter kirurgi ska se ut. HOBS är även med i arbetet med det nationella vårdprogrammet. 

Att HOBS har varit med i prioriteringsarbetet av de nya riktlinjerna utifrån ett patientperspektiv, innebär inte per automatik att vi har fått igenom alla synpunkter vi framfört. Socialstyrelsen har som myndighet tagit fram innehållet i riktlinjerna, det vill säga åtgärderna. Tillsammans med 29 andra experter och aktörer har HOBS varit delaktig i att prioritera åtgärderna utifrån den mall som socialstyrelsen använder sig av. Det är också socialstyrelsen som har sista ordet kring riktlinjerna, och vi har inte fått läsa igenom texterna innan de publicerades.

Riktlinjerna är till för att beslutsfattare ska prioritera vården för de som är i behov av vård. Det vi på HOBS är stolta över att ha fått igenom i riktlinjerna är att det krävs en medicinsk bedömning och utredning som avgör om du är sjuk och står i behov av vård. BMI ska inte vara grund för en bedömning om du är frisk eller sjuk, utan enbart fungera som en första screening för vidare utredning.

Du som patient ska utredas för det du söker vård för, inte dömas på förhand utifrån utseende eller få en diagnos utan utredning. Vårdpersonal ska också utbildas i de här frågorna för att minska risken för diskriminering och stigmatisering.

Visar sedan utredningen att du har diagnosen obesitas ska de åtgärder som följer bygga på evidens. En gedigen expert- och prioriteringsgrupp har gått igenom all evidens som finns kring de åtgärder som erbjuds. Allt underlag finns att tillgå i materialet från Socialstyrelsen. 

Det finns delar i riktlinjerna som HOBS inte är nöjda med och vi kommer skicka in synpunkter. Just nu befinner vi oss i en process där våra medlemmar får lämna sina synpunkter. Vi ser fram emot att riktlinjerna ska uppdateras och att det framöver kommer läggas till fler åtgärder.

HOBS har under hela processen i arbetet med riktlinjerna haft med patienter som är sjuka och står i behov av behandling för sin sjukdom. Vi är fortfarande inte nöjda med riktlinjerna och kommer att skicka in synpunkter. Vi hoppas även att fler skickar in synpunkter på riktlinjerna.

Vi önskar att alla som är intresserade av frågan verkligen läser igenom riktlinjerna, utifrån det syfte de är framtagna. Den som önskar ytterligare information om HOBS medverkan i framtagandet av riktlinjerna är välkommen att kontakta oss.



Lever du med hetsätningsstörning?

Publicerad 2022-06-21

Lever du med hetsätningsstörning? Då vill vi på HOBS gärna veta mer om dina erfarenheter och hur du har upplevt din eventuella kontakt med vården.

Genom att svara anonymt på vår enkät är du med och påverkar HOBS framtida arbete med frågor som rör hetsätningsstörning. Du hittar enkäten HÄR och på hobs.se/dinasiktraknas.

Undersökningen kommer att sammanställas i en rapport som HOBS sedan använder för att påverka vården och arbeta för minskad stigmatisering i samhället.

Många som har hetsätningsstörning lever också med övervikt eller obesitas. Därför vill HOBS framöver arbeta mer aktivt med frågor som är betydelsefulla för dig som lever med hetsätningsstörning.

Hetsätning är en av de vanligaste ätstörningarna. För att HOBS ska kunna öka kunskapen och förståelsen för diagnosen är det mycket viktigt att du som patient får göra din röst hörd.

Lever du med hetsätningsstörning?

Publicerad 2022-05-21

Lever du med hetsätningsstörning? Då behövs din kunskap och erfarenhet! Vi på HOBS vill vara med och förbättra vården och minska stigmatiseringen i samhället. Men för att göra det behöver vi din hjälp.
Just nu söker vi dig som har erfarenhet av hetsätningsstörning och vill ingå i en fokusgrupp och bistå med din kunskap. Om du är intresserad av att vara med, fyll i formuläret på hobs.se/fokusgrupp. Om du vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta HOBS samordnare Ellen Öhrnell på info@hobs.se. Skriv “Hetsätningsstörning” som ämne.
Hetsätning är en av de vanligaste ätstörningarna och HOBS arbetar för att du som lever med hetsätningsstörning ska få tillgång till en bra vård. För att vi ska kunna öka kunskapen och förståelsen är det mycket viktigt att du som patient får göra din röst hörd.
HOBS kommer därför inom kort att genomföra en stor anonym undersökning som riktar sig till dig som lever med eller har haft hetsätningsstörning. Undersökningen kommer att sammanställas i en rapport som HOBS sedan använder för att påverka vården och minska stigmatiseringen.
Innan vi färdigställer enkäten vill vi få ta del av dina erfarenheter och din kunskap. Var med och bidra genom att ingå i HOBS fokusgrupp för frågor som rör hetsätningsstörning.

Projektet Jag räknas besöker Kungsbacka

Publicerad 2022-05-20

Idag fredag är vår samordnare Ellen på besök i Kungsbacka för att träffa all personal som jobbar med friskvårds och aktivitetsgrupperna i Kungsbacka, Laholm och Varberg.
Kungsbacka kommun är en av våra viktiga samarbetspartners i vårt projekt jag räknas som finansieras av @arvsfonden
Vill du läsa mer om projektet, samverka eller delta läs gärna mer här www.hobs.se/jagraknas

Ska du genomgå en obesitasoperation? Skaffa dig en mentor via HOBS

Publicerad 2022-05-20

Ska du opereras? Skaffa en mentor!
Inför en obesitasoperation finns det mycket du går runt och funderar på. Hur kommer livet att se ut efteråt? Vad kan du förvänta dig? Vad är viktigt att tänka på i vardagen? Nu kan du få en mentor. En mentor är en person som själv har genomgått en obesitasoperation för minst ett år sedan. Du kan vända dig till mentorn om du vill prata med någon som har gått igenom det som du snart ska gå igenom. Det kan vara skönt att ha en kompis som förstår.
Är du opererad och känner att du vill hjälpa andra? Om du blev opererad för minst två år sedan kan du bli mentor. Du kommer då att matchas ihop med en person som ska opereras. Som mentor ska du finnas som ett bollplank. Du ska inte ge medicinska råd och förväntas inte ha någon expertkunskap. Det är din erfarenhet och ditt perspektiv som patient som är viktiga här, och ditt intresse för att finnas som ett stöd.
Så långt det är möjligt försöker vi matcha mentor och adept utifrån operationsmetod, klinik och övriga intressen och önskemål. Det betyder att om till exempel du ska göra en sleeve strävar vi efter att ge dig en mentor som också har gjort en sleeve.
För att få en mentor eller bli mentor behöver du vara medlem i HOBS. Medlemskap kostar 50 kronor om året. Läs mer här om hur du blir medlem: https://www.hobs.se/info/om/209
Om du är intresserad av att få en mentor eller bli mentor, skicka ett mail till ambassador@hobs.se och berätta lite om dig själv.

Lever du med PCOS?

Publicerad 2022-05-19

Lever du med PCOS? Då vill vi på HOBS gärna veta mer om dina erfarenheter och hur du har upplevt din kontakt med vården.
Genom att svara anonymt på vår PCOS-enkät är du med och påverkar HOBS framtida arbete med frågor som rör PCOS. Du hittar länk till enkäten här: https://sv.surveymonkey.com/r/5KGBKM9
HOBS står för Hälsa oberoende av storlek. Vi är ett riksförbund som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas, och många som har PCOS (polycystiskt ovariesyndrom) lever också med övervikt eller obesitas/fetma. Därför vill vi framöver arbeta mer aktivt med frågor som är betydelsefulla för dig som lever med PCOS.
Du är också varmt välkommen att gå med i HOBS fokusgrupp för personer med PCOS. Som medlem i fokusgruppen kommer du att få möjlighet att svara på enkäter, delta i intervjuer med media, bidra till forskning och tycka till om olika förslag. Du binder dig inte till något medverkan, utan väljer själv när och i vad det passar för dig att delta. Om du är intresserad anmäler du dig på hobs.se/fokusgrupp.

Skolsköterskornas rikskongress

Publicerad 2022-05-12

Den 12-13 maj var HOBS på plats på Skolsköterskornas rikskongress i Karlstad för att berätta om det nya skolprojektet “Jag räknas”. Projektet, som finansieras med medel från Arvsfonden, ska bidra till nolltolerans mot stigmatisering, diskriminering och mobbning i skolan baserat på kroppsstorlek.
Du som är skolpersonal, förälder eller ungdom med erfarenhet av att leva med övervikt eller obesitas kan bidra till projektet genom att fylla i vår enkät som du hittar på hobs.se/jagraknas.
Många barn och ungdomar som lever med obesitas vittnar om att de får utstå stigmatisering och kränkande behandling i skolan. Detta får stora negativa konsekvenser, till exempel låg självkänsla, oro, negativ kroppsuppfattning med risk för ökad psykisk, fysisk och social ohälsa. Det kan i sin tur resultera i lägre studieresultat, sämre förtroende för vuxna och för vården.
Det är därför av största vikt att vuxna i skolans värld på bästa sätt kan bidra till bättre hälsa och välmående för dessa barn och ungdomar. Men tyvärr finns idag många fördomar och mycket okunskap. Det vill HOBS vara med och förändra!
På bilden ser du HOBS projektledare Johan Aronsson tillsammans med Anne Börjesson, utvecklare på Kungsbacka kommun som är en viktig samarbetspartner i "Jag räknas".
Läs mer om projektet “Jag räknas” på hobs.se/jagraknas.

Vår generalsekreterare gästar podcast Obesitas ett viktigt samtal

Publicerad 2022-05-06

Varför är det viktigt att veta att obesitas är en sjukdom och vilken utveckling i behandling av obesitas har skett de senaste tio åren? Vilka är de största utmaningarna som HOBS ser idag och vilka är de stora framgångarna? Det är några av de frågor HOBS generalsekreterare Jenny Vinglid pratar om när hon gästar Novo Nordisk podcast Obesitas. Hon lyfter också vad som behöver ske för att minska samhällets stigmatisering av personer som lever med obesitas.

European Congress on Obesity

Publicerad 2022-05-04

Den 4-7 maj hålls European Congress on Obesity i Maastricht och HOBS förbundsordförande Monica Andreasson och generalsekreterare Jenny Vinglid deltar på plats i Nederländerna.
Konferensen är ett samarbete mellan European Association of the Study of Obesity och International Federation for the Surgery of Obesity and metabolic disorders. Under de fyra dagarna får deltagarna möjlighet att ta del av den senaste forskningen på området och diskutera framtiden för behandling av obesitas.
För HOBS är konferensen både en möjlighet att ta del av den senaste kunskapen och nätverka med forskare och opinionsbildare.