Skolsköterskornas rikskongress

Publicerad 2022-05-12

Den 12-13 maj var HOBS på plats på Skolsköterskornas rikskongress i Karlstad för att berätta om det nya skolprojektet “Jag räknas”. Projektet, som finansieras med medel från Arvsfonden, ska bidra till nolltolerans mot stigmatisering, diskriminering och mobbning i skolan baserat på kroppsstorlek.
Du som är skolpersonal, förälder eller ungdom med erfarenhet av att leva med övervikt eller obesitas kan bidra till projektet genom att fylla i vår enkät som du hittar på hobs.se/jagraknas.
Många barn och ungdomar som lever med obesitas vittnar om att de får utstå stigmatisering och kränkande behandling i skolan. Detta får stora negativa konsekvenser, till exempel låg självkänsla, oro, negativ kroppsuppfattning med risk för ökad psykisk, fysisk och social ohälsa. Det kan i sin tur resultera i lägre studieresultat, sämre förtroende för vuxna och för vården.
Det är därför av största vikt att vuxna i skolans värld på bästa sätt kan bidra till bättre hälsa och välmående för dessa barn och ungdomar. Men tyvärr finns idag många fördomar och mycket okunskap. Det vill HOBS vara med och förändra!
På bilden ser du HOBS projektledare Johan Aronsson tillsammans med Anne Börjesson, utvecklare på Kungsbacka kommun som är en viktig samarbetspartner i "Jag räknas".
Läs mer om projektet “Jag räknas” på hobs.se/jagraknas.