När ska vi få en fungerande obesitasvård?

Publicerad 2023-03-10

Den senaste tiden har vi sett en hel del diskussioner i media kring vinstdrivande bolag som tjänar pengar på att skriva ut läkemedlet Ozempic till personer som inte har typ 2-diabetes. Ofta med hänvisning till att det beror på en bantningstrend från Hollywood och en fåfäng önskan om att bli smalare.

I Aftonbladets ledare den 2 mars skriver till exempel Zina Al-Dewany “En trend som började i Hollywood har letat sig in till vanliga Svensson som vill gå ner i vikt.”

I en krönika i Expressen den 28 februari skriver till exempel Fanny Svärd “Ätstörning i en spruta. Hollywoods nya favoritdrog är en diabetesmedicin som får kilona att rasa.”

HOBS har vid flera tillfällen försökt få replik på dessa ledare och artiklar och att få debattinlägg publicerade, men nekats.

Naturligtvis är det problematiskt både med nätläkare som skriver ut läkemedel på tveksamma grunder och med den vikthets som båda tidningarna lyfter. Men vad som helt missas i all rapportering kring ämnet är alla de patienter som varje dag hör av sig till oss på patientorganisationen HOBS, Hälsa oberoende av storlek, och är förtvivlade för att de inte får hjälp från vården.

Patienter som lever med den komplexa och kroniska sjukdomen obesitas och som verkligen kämpar för att få bli friska. Patienter som har testat allt och som lagt enorma summor på olika dieter och kurser hos vinstdrivande viktminskningsföretag. Patienter som gråtande har gått från den offentliga vården med budskap som “Men det är bara att skärpa dig! Ät lite mindre och rör dig mer så löser det sig.”

Att reducera dessa patienters kamp för att få behandling för sin sjukdom till att det skulle handla om en bantningstrend visar på en stor oförståelse för sjukdomen obesitas. Vad det handlar om är patienter som mår mycket dåligt på grund av sin sjukdom och hur den påverkar deras vardag.

Patienter som lider varje dag och som har gjort det i flera år. Som gör det för att vi inte har en fungerande obesitasvård i Sverige eller subventionerade läkemedel att tillgå, och för att köerna till de få mottagningar som finns är så långa.

HOBS har i flera år flaggat för att Sverige inte har inte en jämlik och fungerande vård för patienter med obesitas. Det är bland annat detta som lett till att vinstdrivande företag nu tagit över "ansvaret" för att behandla denna målgrupp som beslutsfattare i åratal har nekat resurser för vård. Behandlingen finns inom offentlig sjukvård idag, men oftast behöver du vara riktigt sjuk för att få tillgång till den, om ens då. Dessutom lägger många patienter stora summor på läkemedel för att de inte är subventionerade.

Är det då de privata vinstdrivande företagen vi ska klandra? Eller ska vi snarare rikta vår blick mot de beslutsfattare som inte har tagit problemet på allvar? Som inte tillsatt tillräckliga resurser för obesitasvård eller tagit beslut om att låta fler läkemedel vara subventionerade. 

Dömandet riktas också mot patienterna själva och vi ser hur två behövande patientgrupper ställs mot varandra. Ozempic är ett diabetesläkemedel som är subventionerat. Exakt samma läkemedel, men i lite högre dos och under ett annat namn, är godkänt för behandling av obesitas, men det är inte subventionerat.

Vi på HOBS vill ha svar på vad beslutsfattarna gör för att hjälpa den här patientgruppen. Vi har i flera år påtalat att det är hit vi är på väg. Det handlar inte om att vi förespråkar vinstdrivande vårdföretag. Det handlar inte heller om att vi förespråkar en vikthets eller ett ohälsosamt smalhetsideal. Inte heller förespråkar vi vissa läkemedel eller behandlingar över andra.

Vad det handlar om är att vi anser att alla patienter som lever med diagnos obesitas, efter informerade samtal med sin läkare, ska ha rätt till evidensbaserade och subventionerade läkemedel. Precis som patienter med andra diagnoser har.Välkommen till HOBS Obesitas Sverige vecka, 6-10 mars

Publicerad 2023-03-06

Den 4 mars är det World Obesity Day och det uppmärksammar HOBS genom att hela vecka 10 bjuda in till kostnadsfria lunchföreläsningar, samt en kvällsföreläsning, online med representanter från professionen.

Tillsammans med föreläsare från Cancerfonden,  Hjärt-Lungfonden, EASO, SFO och SFOK vill HOBS belysa komplexiteten i sjukdom obesitas och lyfta hur viktigt det förebyggande arbetet är.

Alla föreläsningar genomsyras av det viktiga patientperspektivet och vi kommer under veckan också att få höra patienternas egna röster.

Föreläsningarna vänder sig främst till dig som är beslutsfattare eller arbetar inom hälso- och sjukvården, men alla är välkomna till de kostnadsfria föreläsningarna som livesänds på Zoom.

Temat för HOBS Obesitas Sverige-vecka är "Gemensamt ansvar". Vi äger frågan gemensamt och det är tillsammans vi kan skapa långsiktig förändring.

hobs.se/obesitassverigevecka hittar du schemat för alla veckans föreläsningar och under varje rubrik kan du läsa mer om innehållet och om föreläsaren.

Du anmäler dig via hemsidan och får en Zoom-länk skickad till dig för respektive föreläsning du anmält dig till.

Trots att kunskapsläget hela tiden förbättras ser vi att det finns en stor okunskap, både om diagnosen och om rätten till evidensbaserad och jämlik vård. Vi ser det som nödvändigt att ta ett gemensamt grepp om fråga och börja arbeta förebyggande på samhällsnivå, istället för att skuldbelägga den enskilda indviden. Med Obesitas Sverige-veckan är HOBS önskan att lyfta viktiga frågor, öka kunskapen, skapa engagemang och bidra till förändring.

Varmt välkommen!

8-åring nekas vård trots obesitas grad 2

Publicerad 2023-03-06

Om och om igen blir vi på HOBS kontaktade av förtvivlade föräldrar som kämpar för att deras barn ska få tillgång till den vård de har rätt till. Det handlar om barn med obesitas grad 2 med stor risk att inom en snart framtid utveckla allvarliga följdsjukdomar. Trots det får de ingen hjälp.

Det senaste fallet handlar om ett 8-årigt barn i Blekinge som, trots obesitas grad 2 (sjuklig obesitas) och föräldrar som vädjar om hjälp, nekas vård av regionens barnklinik. I sitt svar på remissen skriver verksamhetschefen att de inte erbjuder någon sammanhängande obesitasvård och att kliniken enbart har en “obesitasintresserad läkare”.

Patienten i fråga har ett IsoBMI på över 35. Ett flertal studier visar att redan för barn med ett IsoBMI som överskrider 30 uppstår risk för extremt allvarliga följdsjukdomar.

HOBS har även blivit kontaktade av vårdnadshavare till ytterligare två barn i Blekingen som beskriver en liknande situation. Men fallen är inte unika för Blekinge, utan på HOBS får vi varje vecka höra vittnesmål från föräldrar runt om i Sverige som kämpar för att deras barn ska få tillgång till en fungerande vård.

Föräldrar som ser sina barn bli allt sjukare i sin sjukdom, med en vikt som skenar och ett psykiskt dåligt mående. Föräldrar som möts av långa vårdköer och, om de till slut får tillgång till vård, får långt mycket färre än de 26 vårdkontakter per år som riktlinjerna rekommenderar för en fungerande behandling.

I de nationella riktlinjerna för vård av obesitas som släpptes 2022 slår Socialstyrelsen fast att barnobesitas är en komplex och kronisk sjukdom som kräver behandling. Det är en stark och tydlig signal om att detta är en sjukdom som ska prioriteras och resurssättas.

Redan 1997 fastslog WHO att obesitas är en sjukdom och de svenska diagnoskriterierna kom 2013. Trots detta har vi 2023 ett stort antal barn i Sverige som inte får den vård de behöver för att kunna få en jämlik och hälsosam start i livet. Barn som med stor sannolikhet kommer bära med sig sin sjukdom in i vuxenlivet med kraftigt ökad risk för en rad allvarliga följdsjukdomar, såsom diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, 13 olika former av cancer samt psykisk ohälsa.

Trots det kan en verksamhetschef på en svensk barnklinik år 2023 neka en patient med obesitas grad 2 vård med hänvisning till remissindikationer som säger att enbart barn med mycket hög risk för komplikationer eller etablerade komplikationer kan tas emot.

Vi hör ofta att detta sker främst i norra Sverige, men HOBS har åtskilliga exempel på när det också sker i väl fungerande sjukvårdsregioner, såsom Blekinge som tidigare haft en fungerande behandling av barn med obesitas.

Riktlinjerna är glasklara - barn med obesitas ska erbjudas behandling - så HOBS måste fråga var det då brister. Är det verksamhetschefen på den enskilda kliniken som prioriterar bort de här barnen? Är det beslutsfattarna som inte tillsätter tillräckliga resurser?

Vi måste också fråga oss om det inte i grunden handlar om synen på obesitas som en självförvållad diagnos. Att det är något patienten själv och dess vårdnadshavare ska kunna lösa på egen hand.

När vi ser oss om i Sverige 2023 kan vi konstatera att det synsättet inte fungerar, utan tvärtom bidrar till allvarlig skada för många barn. Vi ser att andelen barn med obesitas bara fortsätter att öka. Något som kommer få stora konsekvenser i form av skenande kostnader på samhällsnivå och stort lidande på individnivå.

Den 6-10 mars pågår HOBS Obesitas Sverige-vecka med en rad föreläsare som bland annat lyfter den viktiga frågan om tillgång till vård, kopplingen mellan obesitas och följdsjukdomar och hur samhället bidrar till barnobesitas. Läs mer om veckan och alla föreläsningarna på hobs.se/obesitasvecka.Personer med ett högre BMI är varken korkade eller lata – de behöver din hjälp.

Publicerad 2023-03-03

Det budskapet skickar HOBS generalsekreterare Jenny Vinglid till vården i en krönika som publicerats på doktorn.se med anledning av World Obesity Day den 4 mars. Du hittar länk till krönikan i dess helhet här.

Jenny Vinglid frågar hur det i vårdsverige 2023 fortfarande kan vara helt accepterat att stigmatisera en patient med en komplex och kronisk sjukdom. En sjukdom som är en av de största folksjukdomarna i både Sverige och resten av världen.

Med anledning av World Obesity Day arrangerar HOBS under hela vecka 10, den 6-10 mars, en rad lunchföreläsningar som bland annat lyfter stigmatisering och bemötande inom vården. Läs mer på hobs.se/obesitassverigevecka.HOBS söker samtalsledare (volontärer) för personer som genomgått obesitaskirurgi

Publicerad 2023-02-22

En form av behandling för obesitas (fetma) är kirurgi, till exempel gastric bypass eller gastric sleeve. Att genomgå en sådan operation är en stor omställning. Operationen påverkar stora delar av livet och det finns mycket att tänka på som opererad, till exempel att äta regelbundet och att ta vitaminer dagligen. Patienten kan också drabbas av komplikationer som påverkar hen i vardagen och som hen behöver förhålla sig till. 

Att gå ner mycket i vikt är i sig en stor omställning. Hur påverkar viktnedgången relationerna i mitt liv, och hur påverkar det min självkänsla? Hur har min hälsa förändrats sedan operationen? Frågeställningarna för patienten är många. 

I denna stora livsomställning kan det vara skönt att prata med andra i samma situation och dela med sig till varandra av erfarenheter. Därför finns HOBS träffas.

Riksförbundet HOBS är en patientorganisation som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas (fetma). Vi arbetar bland annat med stödverksamhet för patienter. HOBS träffas är digitala samtalsträffar för personer som ska genomgå eller har genomgått magsäckskirurgi. Vi som leder och arbetar med grupperna har ingen medicinsk expertis, utan grupperna fungerar enbart som stöd och ett forum att bolla tankar och erfarenheter.

Nu söker vi volontärer som vill vara samtalsledare för en ny grupp inom ramen för HOBS träffas.

Samtalsledarens uppgifter är att:

 • Planera och genomföra träffarna utifrån den studiehandledning som finns
 • Leda samtalen under träffarna, till exempel fördela ordet
 • Sköta kommunikationen med de deltagare som ingår i gruppen
 • Dokumentera hur många som deltar på träffarna och vad som diskuteras

Träffarna sker utifrån olika teman, till exempel kost, ätbeteende, fysisk aktivitet, relationer, självkänsla och komplikationer. Det finns en studiehandledning för dig som samtalsledare som du arbetar utifrån. Om du behöver stöd finns HOBS samordnare, vars roll är att hjälpa dig i ditt uppdrag.

Som person är du kommunikativ och lyhörd. Du trivs med att arbeta med människor och är intresserad av frågor som rör hälsa. Det är en fördel om du själv är opererad eller ska opereras, men det är inget krav. Det är också bra om du har kunskap om den här typen av operationer. Om du inte har det får du möjlighet att lära dig det.

Det är också en fördel om du kan hitta deltagare till träffarna. Vi kommer självklart att gå ut med information i våra kanaler, men om du själv har idéer och kontakter är det bra. Du har kanske en bekant som vill ingå i gruppen, eller vet var du kan hitta intresserade?

Gruppen träffas digitalt en timme minst en gång i månaden. Vilken dag och tid som passar bäst bestämmer ni i gruppen. 

Om du är intresserad av att bli samtalsledare, skicka ett mail till ambassador@hobs.se och berätta lite om dig själv. ICAs reklamfilm har fällts av Reklamombudsmannen

Publicerad 2023-02-16

I slutet av 2022 sände Ica en reklamfilm som nu har fällts av Reklamombudsmannen. Många tittare anmälde reklamen, då de upplevde att den spädde på en stereotyp bild av personer med ett högre BMI.

Även HOBS fick ta emot många mejl och samtal från ledsna och arga medlemmar och vi tog direkt kontakt med Ica för att förmedla HOBS och medlemmarnas syn. 

Tyvärr är detta inget unikt för Ica utan vi ser varje dag hur stora vinstdrivande företag i sin marknadsföring spär på fördomar som finns mot personer med ett högre BMI. Man ser inte sin roll och tar inte ansvar för att motverka den felaktiga bild som förmedlas som är baserad på fördomar.

Detta sker varje vecka i media. Vi ser det till exempel i hur artiklar om övervikt eller obesitas bildsätts med en närbild på en stor mage med en påse chips framför eller en mun full med godis. Detta är stigmatiserande bilder som förstärker fördomar.

I populärkulturen beskrivs ofta personer med ett högre BMI som korkade eller lata. Vi vet att de här bilderna har betydelse och att diskriminering är vanligt. Det är till exempel svårare att få ett jobb om du har ett högre BMI. Även inom vården ser vi ett dåligt bemötande av personer med ett högre BMI, baserat på fördomar.

HOBS har i snart 30 år arbetat aktivt med att belysa och motverka denna stigmatisering. Vi har sett en viss förbättring, men ändå blir det fel, gång på gång. Vi är därför glada för att Reklamombudsmannen i det fallet valde att fälla reklamen.

Du som arbete inom reklam och media och önskar boka en föreläsning eller utbildning om icke-stigmatiserande kommunikation är välkommen att mejla info@hobs.se.PCOS är underdiagnostiserad i Sverige!

Publicerad 2023-02-13

SVT (https://www.svt.se/nyheter/stort-morkertal-kring-pcos-kan-ta-ar-tills-man-far-diagnos) skriver att ungefär 5 procent av alla kvinnor i Sverige har diagnostiserats med den hormonella störningen PCOS (polycystiskt ovariesyndrom). I världen har cirka 10-18 procent av personer med livmoder PCOS. Detta tyder på att det sker en underdiagnostisering i Sverige, alltså att många lever med PCOS utan att ha fått en diagnos.

PCOS ger symptom som oregelbundna menstruationer, besvärande hårväxt, akne, infertilitet och viktuppgång. 

Under 2022 genomförde HOBS en undersökning om PCOS ur ett patientperspektiv. Det framkom att patienterna upplever att deras PCOS orsakar ett stort lidande för dem. De mår framför allt dåligt av viktuppgången och den generande hårväxten, och många som inte kan bli gravida mår mycket dåligt över detta. Många som inte kan bli gravida blir dessutom nekade fertilitetsbehandling för att de har ett för högt BMI.

Trots detta lidande blir patienterna bemötta av vården som om PCOS vore något litet, och beskedet om diagnosen ges på ett icke-empatiskt sätt. Ofta får patienten ingen information om syndromet utan får höra att hen ska “gå hem och söka på nätet”. Det är också vanligt att patienten inte får någon behandling. Patienten får höra att hen behöver gå ner i vikt och att det kommer att göra att hen mår bättre, men hen får ingen hjälp med viktnedgång av vården.

PCOS betraktas därmed som ett problem som patienten enkelt kan lösa själv genom att välja att gå ner i vikt, istället för att det ses som en diagnos vården bör behandla. Skulden för syndromet läggs på patienten. Undersökningen visar tydligt att det finns en okunskap om såväl PCOS som övervikt och obesitas inom vården.


Du kan läsa HOBS rapport om PCOS här. Över 1000 patienter har svarat på vår enkät och 10 har intervjuats. Rapporten bygger på deras erfarenheter.

Har du genomgått en obesitasoperation och vill dela med dig av hur din relation till alkohol ser ut efter din operation?

Publicerad 2023-02-08

Har du genomgått en obesitasoperation och vill dela med dig av hur din relation till alkohol ser ut efter din operation?
Då får du gärna besvara HOBS enkät. Det finns även en enkät för dig som är anhörig. Du hittar enkäterna här

Vi får ofta samtal till vår stödchatt och stödtelefon som handlar om problem med alkohol efter operation, till exempel att man dricker mer än tidigare och är orolig för det. Det finns inte mycket forskning om detta, och vi vill därför få en bättre uppfattning om hur det ligger till och om detta är något som HOBS bör arbeta mer med.

Har du genomgått bariatrisk kirurgi, till exempel gastric bypass eller gastric sleeve? Då får du gärna besvara HOBS enkät om hur du som patient upplever förhållandet till alkohol efter operationen. Det finns även en separat enkät som du som är anhörig är välkommen att fylla i.

Syftet med enkäten är att kartlägga i vilken utsträckning patienter upplever problem med sin alkoholkonsumtion och vilka behov som finns. Detta kan sedan utgöra grund för ett projekt som fokuserar på förhållandet till alkohol efter en obesitasoperation.

Ditt svar är helt anonymt. Svaret kan komma att presenteras i sociala medier, rapporter, på webbsidor, i forskning och i andra sammanhang.

Nu söker vi dig! Engagerad medlemsrekryterare med kompetens inom sociala medier

Publicerad 2023-02-07

Engagerad medlemsrekryterare med kompetens inom sociala medier

Vi söker nu dig som är den sista pusselbiten till vårt fantastiska team och som vill vara med och ta HOBS in i ett nytt skede. Du kommer bidra till att vi når ut med vår verksamhet, och till att vi växer i enlighet med vår plan för såväl rekrytering av nya medlemmar som sökande till vår stödverksamhet.

HOBS är en patientorganisation som arbetar för personer som lever med övervikt eller obesitas. Vi har funnits sedan 1995 och är politiskt och religiöst obundna. Vi jobbar utifrån allas rätt till ett bra bemötande och rätten till en jämlik och evidensbaserad vård. Idag har vi kontor i Malmö och Stockholm, men våra medarbetare arbetar från olika orter i landet.

Vi tror att du är öppen och engagerad och får energi av sociala kontakter, i såväl fysiska möten som via telefon och i sociala medier. Det är en merit om du har erfarenhet av kontakter med hälso- och sjukvården och av arbete i ideella organisationer. Har du dessutom erfarenhet av övervikt eller obesitas är det en fördel.

Du har en god förmåga att formulera kortare texter till utskick och inlägg i sociala medier och en känsla för färg och form. Det är bra om du behärskar Canva som vi använder oss av.

Arbetsuppgifter:

 • Via telefon, sociala kanaler och personliga möten marknadsföra HOBS stödverksamhet och bidra till att vi når ut med HOBS övriga verksamhet
 • Vara delaktig i rekryteringen av nya medlemmar och bidra till att vår medlemsbas växer
 • I nära samarbete med HOBS kommunikationsstrateg uppdatera sociala medier
 • Administrativa uppgifter kopplade till dina arbetsområden

Placering: Flexibel arbetsort. Kontor i Malmö eller Stockholm, möjligt att arbeta hemifrån. Du behöver ha möjlighet att resa i tjänsten

Projektanställning till och med 31 december 2023 med start omgående, 75-100% med möjlighet till förlängning. Flexibel arbetstid.

Vi ser fram emot att få din ansökan senast den 28 februari. Intervjuer och urval kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Personligt brev och cv skickas till info@hobs.seNu söker vi nya förbundsledamöter

Publicerad 2023-02-07

Riksförbundet HOBS är en ideell patientorganisation som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas (fetma). Vi arbetar för en god och jämlik vård och ett gott bemötande för alla oavsett kroppsstorlek. Som patientorganisation för vi fram patienternas perspektiv och för deras talan i samtal med forskare, vården, myndigheter, beslutsfattare och andra. Vi arbetar just nu bland annat med:

 

 • Frågan om viktstigma och bemötande. Bland annat har vi släppt rapporten “Har du vunnit på Bingolotto för att ha råd att äta dig så    tjock?”, om bemötande av personer med övervikt och obesitas inom vården.
 • Stödverksamhet, främst genom en stödchatt och stödtelefon för personer som lever med övervikt eller obesitas och deras anhöriga.
 • Jag räknas, ett projekt som syftar till att motverka viktmobbning i skolan.
 • Ett hetsätningsprojekt som går ut på att sprida kunskap om hetsätningsstörning och föra fram patienternas perspektiv.

 

Styrelsen på riksnivå är HOBS högsta beslutande organ. Det är styrelsen som fattar beslut om vilken inriktning verksamheten ska ha. Som ledamot i styrelsen har du stor möjlighet att påverka vad HOBS ska arbeta med. Styrelsen väljs av årsmötet.

Kanske lever du själv med övervikt eller obesitas, eller är anhörig? Eller så är du forskare inom området, dietist eller på annat sätt engagerad i frågorna. Även du som varken har personliga erfarenheter av eller arbetar med området, men tycker att frågan om allas rätt till en god vård och ett gott bemötande är viktig, är välkommen att söka.

Som styrelseledamot ingår det i ditt uppdrag att:

 

 • Vara med på styrelsemöten som sker på distans och vanligtvis hålls varannan månad.
 • Representera HOBS på konferenser, mässor och andra event. Efter styrelsebeslut deltar styrelseledamot beroende på intresse och kunskap. Ofta sker det tillsammans med någon av våra anställda.
 • Föra fram patientperspektivet i möten med forskning, vården och andra instanser.
 • Följa vad som händer på området övervikt och obesitas inom vården, forskning, samhällsdebatt med mera. HOBS har ett kansli som sköter merparten av detta, men du behöver ha ett intresse för frågan.

 

Inga tidigare erfarenheter av styrelsearbete eller förkunskaper om övervikt eller obesitas krävs. Vi lär dig det du behöver kunna.

Uppdraget är ideellt. Om du behöver resa i ditt uppdrag står HOBS för resekostnader.

Minsta åtagande:

Utöver medverkan vid styrelsemötena varannan månad förväntas du läsa igenom utskickade handlingar inför mötet och ta del av kommunikation inom styrelsen mellan mötena som sker via sms och mejl, samt hålla dig uppdaterad kring frågan via HOBS hemsida och sociala medier samt media. Räkna med några timmar per månad, beroende på hur mycket du själv vill engagera dig i frågan.

 

När och var sker uppdraget:

Under verksamhetsåret 2023. Styrelsemöten sker på distans och våra nuvarande styrelseledamöter bor på olika platser i Sverige. Resor inom uppdraget kan förekomma.

Ersättning för resor och extra kostnader ersätts efter styrelsebeslut.

Hoppas vi fångat ditt intresse, skicka din ansökan till info@hobs.se senast den 28 februari 2023. Berätta lite om dig själv, varför du önskar bli styrelseledamot i HOBS och vad du tror du kan bidra med i styrelsen.