Tack för ett händelserikt 2023!

Publicerad 2023-12-18

Vi närmar oss slutet av 2023 och HOBS kan blicka tillbaka på ännu ett händelserikt år. Vi vill börja med att rikta ett stort tack till er medlemmar som gör vårt arbete möjligt! Vi vill också tacka alla sakkunniga som ingår i våra expertgrupper, ungdomar som är engagerade i ungdomsgruppen, volontärer som gör vår stödverksamhet möjlig och deltagare i fokusgruppen som bidrar med det viktiga patientperspektivet i olika sammanhang.

Under året som gått har såväl diagnosen som behandlingen av obesitas uppmärksammats i betydligt högre utsträckning än tidigare. Överlag är detta mycket positivt, men vi ser också hur gamla missuppfattningar och fördomar uttrycks av såväl företrädare för vården som i media och av beslutsfattare. Gång på gång har HOBS behövt påtala felaktigheter och lyfta fram korrekt fakta.

Fortfarande förekommer allvarlig stigmatisering och diskriminering av patienter med övervikt och obesitas. Det visar inte minst de två undersökningar HOBS genomfört under 2023, om bemötande inom vården och på apoteket. Undersökningarna kommer resultera i två rapporter som släpps under våren 2024.

Föreläsningar och Obesitas Sverige-vecka
Men det finns också mycket vi kan glädjas över från året som har gått. HOBS föreläsningar har haft fler anmälda än någonsin tidigare. Många är med live på Zoom och ännu fler utnyttjar medlemsförmånen att kunna se de inspelade föreläsningarna i efterhand. Föreläsningarna har handlat  om bland annat om PCOS, hetsätningsstörning, NPF-diagnoser och obesitas samt läkemedel för obesitas.

Obesitas Sverige-veckan 2023 innehöll föreläsningar med några av Sveriges ledande experter och sakkunniga inom frågor som rör obesitas och övervikt och fick ett mycket positivt mottagande. HOBS ser fram emot att bjuda in till en liknande vecka under 2024. Markera gärna redan nu vecka 10 i kalendern, då HOBS planerar att bjuda in till intressanta lunchföreläsningar under hela veckan.

Stödverksamhet och skolprojekt
Vi är mycket glada över att vi under hösten, tack vare ökade anslag från Folkhälsomyndigheten, har haft möjlighet att utöka öppettiderna i vår stödverksamhet och hålla chatten öppen alla vardagar kl 11-13. Vi märker framför allt en ökning i antalet barn och unga som chattar med HOBS volontärer på sin lunchrast.

Att minska stigmatisering och viktmobbning i skolan är en viktig fråga för HOBS som sedan 2022 driver projektet Jag räknas med finansiering från Allmänna arvsfonden. Den första delen av den digitala utbildningen för skolpersonal, som handlar om barnobesitas och viktmobbning, har blivit mycket uppskattad. Under 2024 utökas utbildningen med en scenariobaserad del. Läs mer på hobs.se/jagraknas.

Patienternas röster
En av HOBS viktigaste uppgifter är att lyfta patienternas egna röster, som ofta försvinner i den allmänna debatten och beslutsfattarnas samtal. Vi arbetar för att den som lever med och mår dåligt av obesitas ska ha tolkningsföreträde kring sin egen sjukdom. Läs gärna några av patienternas berättelser på hobs.se/mystory

Utbildningar för vården
Ett annat viktigt område för HOBS är att samarbeta med och utbilda vården för att öka kunskapen om hur vår patientgrupp önskar bli bemött och för att motverka diskriminering och stigmatisering. Under 2023 har vi hållit en rad föreläsningar och besökt många verksamheter för att dela med oss av kunskap och erfarenheter. Vi har även tagit fram en digital utbildning för vården om obesitas och psykisk ohälsa.

HOBS påverkar
HOBS arbetar också för att beslutsfattare på olika nivåer ska få en ökad förståelse för obesitas, som en komplex och kronisk sjukdom, och tillföra resurser som gör det möjligt för våra patienter att få en evidensbaserad och jämlik vård. Under året har vi deltagit i en rad betydelsefulla sammanhang och fört dialog med beslutsfattare och makthavare på alla nivåer i samhället.

Du behövs!
Vi är otroligt glada över att vi i tider när många andra organisationer tappar i medlemmar under hela året sett en tillströmning av nya medlemmar. Det är tydligt att HOBS arbete är viktigt och vi behöver göra ännu mer! Men för att kunna göra det måste vi bli ännu fler medlemmar. För bara 50 kronor om året gör du det möjligt för HOBS att fortsätta göra patienternas röster hörda. Det handlar inte om pengarna i sig, utan om antalet personer som ställer sig bakom HOBS arbete. Det påverkar bland annat vilka bidrag vi har möjlighet att söka. Kan du hjälpa oss med det är vi mycket tacksamma. Läs mer om  hur du blir medlem på hobs.se/blimedlem.

Du som är medlem får bland annat gå kostnadsfritt på de föreläsningar vi arrangerar. Du får också delta i flera aktiviteter för medlemmar, såsom medlemsträffar och våra stödgrupper, till exempel för personer som genomgått bariatrisk kirurgi.

Tillsammans kan vi bidra till ett samhälle med mindre stigma och diskriminering av människor med större kroppar och allas rätt till jämlik, evidensbaserad och subventionerad vård!

Vi önskar dig en fortsatt glad december och ett gott nytt år!