Lyxbantare som stjäl andras medicin?

Publicerad 2024-02-19

En ny rapport visar att patienter med obesitas ofta blir starkt ifrågasatta av apotekspersonal kring om deras diagnos verkligen kräver läkemedelsbehandling och ibland till och med nekas att få hämta ut den medicin som deras läkare förskrivit.

Ta del av rapporten här

Den 19 februari släpper Obesitas Sverige (tidigare Riksförbundet HOBS) en ny rapport som belyser allvarliga brister i apotekspersonals bemötande av patienter med obesitas. Enkätundersökningen som ligger till grund för rapporten visar på såväl okunskap som fördomar om diagnosen obesitas.

Av de som svarat på enkäten har 4 av 10 upplevt ett dåligt bemötande och 5 av 10 är rädda för att de ska få ett dåligt bemötande när de besöker apoteket för att hämta ut sin medicin.

-Med rapporten önskar Obesitas Sverige lyfta det allvarliga problemet med att många patienter med obesitas upplever ett stigmatiserande bemötande i samband med att de ska hämta ut sina mediciner mot obesitas på apoteket. Det är vår förhoppning att rapporten ska bidra till ett viktigt samtal och ett mer positivt bemötande av en redan mycket utsatt patientgrupp, säger Jenny Vinglid, generalsekreterare på Obesitas Sverige.

I rapporten framgår att apotekspersonal både uttrycker tvivel kring behovet av läkemedelsbehandling och erbjuder oönskade råd om viktnedgång på andra sätt än med läkemedel. Det är också vanligt förekommande att två patientgrupper ställs mot varandra och att patienter med obesitas skuldbeläggs för att de tar läkemedel från patienter med typ 2-diabetes. I vissa fall har apotekspersonal också nekat patienter att hämta ut den medicin som en läkare förskrivit.

Obesitas Sveriges slutsats är att det finns ett behov av att utbilda apotekspersonal om diagnosen obesitas och viktstigma samt om icke-stigmatiserande bemötande. Vidare önskar vi en översyn av högkostnadsskyddet för att säkerställa jämlik tillgång till medicin oavsett bostadsort och ekonomiska förutsättningar.

Fakta om obesitas

Obesitas är en kronisk sjukdom, med komplexa bakomliggande faktorer, som kräver behandling för att inte patienten ska riskera att utveckla allvarliga följdsjukdomar såsom typ 2-diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Förutom stort mänskligt lidande medför obesitas också stora kostnader på samhällsnivå.

Kontaktuppgifter

Jenny Vinglid, generalsekreterare Obesitas Sverige

Mejl: jenny.vinglid@hobs.se 

Telefon:073-687 84 51