Barn och ungdomar som lever med övervikt och obesitas/fetma


Övervikt och obesitas/fetma etablerar sig i tidig ålder. Genom att arbeta tillsammans kan vi  förhindra detta för många barn och ungdomar. Föräldrar, förskola, skola, sjukvård, föreningsliv och beslutsfattare har alla allt att vinna på att gemensamt arbeta för att hålla barnen friska från fetma/obesitas.


HOBS erbjuder en rad hjälpverktyg:

  • Kostnadsfria onlineutbildningar och metodmaterial i hur man kan prata om övervikt och obesitas/fetma bland unga. Validerad fakta om barnobesitas.
  • Föreläsningar och workshops.
  • Forum genom HOBS.se:s zoner.
    Du som arbetar med barnen: byt erfarenheter och få råd och stöd från oss som patientorganisation i hur man kan bemöta både barn, ungdomar men även föräldrar i frågan. Föräldrar: kom i kontakt med andra föräldrar, få stöd, utbyt idéer och var med och påverka vården för ditt och andras barn.

Vi möter många ungdomar med olika erfarenheter av obesitas/fetma men de flesta tycker att livet blir enklare när de får dela sina upplevelser med andra.

Är du över 13 år är du varmt välkommen in i vår ungdomszon där du kan komma i kontakt med andra runt om i landet som delar din erfarenhet.


Samverkan med Generation Pep 

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet. Vi bidrar genom att öka kunskapen om övervikt och obesitas/fetma. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa! Läs gärna mer om generation pep här