Barn och ungdomar som lever med övervikt och obesitas/fetma

Övervikt och obesitas/fetma etablerar sig i tidig ålder. Genom att arbeta tillsammans kan vi  förhindra detta för många barn och ungdomar. Föräldrar, förskola, skola, sjukvård, föreningsliv och beslutsfattare har alla allt att vinna på att gemensamt arbeta för att hålla barnen friska från fetma/obesitas.

HOBS stora barnfetmaprojekt erbjuder en rad hjälpverktyg:

  • Kostnadsfria onlineutbildningar och metodmaterial i hur man kan prata om övervikt och obesitas/fetma bland unga. Validerad fakta om barnobesitas.
  • Föreläsningar och workshops.
  • Forum genom HOBS.se:s zoner.
    Du som arbetar med barnen: byt erfarenheter och få råd och stöd från oss som patientorganisation i hur man kan bemöta både barn, ungdomar men även föräldrar i frågan. Föräldrar: kom i kontakt med andra föräldrar, få stöd, utbyt idéer och var med och påverka vården för ditt och andras barn.

Vi möter många ungdomar med olika erfarenheter av obesitas/fetma men de flesta tycker att livet blir enklare när de får dela sina upplevelser med andra.

Är du över 13 år är du varmt välkommen in i vår ungdomszon där du kan komma i kontakt med andra runt om i landet som delar din erfarenhet.

Barnobesitasprojektet finansieras med medel från Allmänna arvsfonden.