HOBS sociala lärplattform


Vi på HOBS har nära kontakt med unga och vuxna med övervikt och fetma. I kontakten med målgruppen framkommer regelbundet att det saknas kunskap att förbättra den egna hälsan och ett socialt sammanhang som kan ge kraft och mod att göra det. Samtidigt ställer sjukvården frågan hur professionen kan öka målgruppens delaktighet och bättre kan nå ut med den kunskap och stöd som finns.


Allmänna Arvsfonden 

Med projektmedel från Allmänna Arvsfonden har vi utvecklat HOBS sociala lärplattform, www.hobs.se. Plattformen samlar individer, sjukvård och forskning på ett helt nytt sätt och är tänkt att vara spindeln i nätet i arbetet med frågor om övervikt och fetma. Ett motsvarande koncept saknas och har efterfrågats inte bara i Sverige utan även internationellt.


Zoner

Plattformen som är framtagen i patientsamverkan är uppbyggd kring zoner. De sociala zonerna är till för samtal och erfarenhetsutbyte, det har vi sett efterfrågas av målgruppen. Utbildningszonerna samlar informationsfilmer på olika teman, studiematerial för individer och grupper, information från instanser inom sjukvården samt forskning och studier som återges på ett lättillgängligt sätt.


Registrera dig

Vi ser att plattformen har kapacitet att revolutionera hur vi jobbar med hälsa och utbildning. Hoppas att just du vill vara med på den resan, oavsett om du är här som privatperson eller i din yrkesroll. Välkommen att registrera dig till höger i menyn längst uppe på sidan. 


In English 

HOBS social learning platform

We at HOBS have close contact with youths and adults with overweight and obesity. In contact with the target group, it is regularly found that there is no knowledge to improve their own health and a social context that can provide power and courage to do so. At the same time, healthcare issues and the question of how the profession can increase the target groups participation and better reach the knowledge and support available.

 

General Heritage Fund 

With project funds from the General Heritage Fund, we have developed HOBS Social Learning Platform, www.hobs.se. The platform bring together individuals, healthcare and research in a completely new way and is thought to be the spider in the network in the work on overweight and obesity issues. A corresponding concept is missing and has been requested not only in Sweden but also internationally.

 

Zones

The platform developed in patient collaboration is based around zones. The social zones are for conversation and exchange of experience, which we have been requested by the target group. The knowledge zones gather information films on different themes, study material for individuals and groups, information from health care agencies, and research and studies that are reproduced in an easily accessible manner.