Projekt IHART

IHART är HOBS barn- och ungdomsprojekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet riktar sig till barn och ungdomar med övervikt och fetma och till vuxna i deras närhet. IHART refererar till begreppen individ, hälsa, ansvar, respekt och tillhörighet som projektets fem byggstenar.

Individen står i centrum, det vill säga barnet eller ungdomen med övervikt eller fetma. Projektet bygger på att individen ska stärkas för att kunna ta ansvar för den egna hälsan.

Hälsa definieras inom projektet som social, psykisk och fysisk. Ett vidgat hälsobegrepp möjliggör det helhetsperspektiv som är viktigt för ett bestående välmående och i förlängningen en hälsosam livsstil.

Ansvaret för barn och ungdomars hälsa ligger hos föräldrarna. Samhällets ansvar är att ge föräldrar rätt kunskap och verka stödjande genom t ex skola, sjukvård och föreningsliv.

Respekt är en av projektets viktigaste byggstenar. Individen ska mötas med respekt inom sjukvård och skola, av allmänhet och nära och kära. Viktmobbning är lika oacceptabelt som diskriminering på grund av ursprung och politisk eller sexuell tillhörighet. 

Känslan av tillhörighet är avgörande för varje människas välmående. I projektet arbetar vi med tillhörighet och utanförskap, även sådant som orsakats av självstigma.