Jag räknas

Att vara pilotskola i projektet Jag räknas


Om projektet Jag räknas.  

Idag lever var fjärde tioåring i Sverige med övervikt eller obesitas. Det innebär en stor risk för allvarliga följdsjukdomar i framtiden, såsom diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Men det innebär också ett stort psykiskt lidande. Många barn och ungdomar som lever med obesitas vittnar om att de får utstå stigmatisering och kränkande behandling i skolan. Detta får stora negativa konsekvenser, till exempel låg självkänsla, oro, och negativ kroppsuppfattning med risk för ökad psykisk, fysisk och social ohälsa. Det kan i sin tur resultera i lägre studieresultat, minskat förtroende för vuxna och sämre förtroende för elevhälsan.

Det är därför av största vikt att vuxna i skolans värld på bästa sätt kan bidra till en tryggare skolmiljö som genererar en bättre fysisk, psykisk och social hälsa för dessa barn och ungdomar. Men tyvärr finns idag många fördomar och mycket okunskap.

Målet med projektet är att gemensamt med skolan, professionen och ledande forskare, tillsammans med ungdomar som själva har erfarenhet av viktmobbning, ta ett gemensamt grepp om frågan.

Vi kommer bland annat ta fram scenariobaserade utbildningar för att öka kunskapen hos vuxna som möter målgruppen. Utbildningarna som tas fram kommer att vara banbrytande och tillföra något som tydligt saknas idag och som efterfrågas.

Din och er erfarenhet och kompetens är en av grundstenarna i projektet, och genom den unika samverkan vi har inom projektet kommer vi öka tryggheten för våra barn och ungdomar i skolans miljö.

Vad innebär det att vara pilotskola.

Vi på HOBS har lång erfarenhet av målgruppen som lever med övervikt och obesitas, men vi behöver er kompetens och erfarenhet. Att vara en pilotskola innebär att bidra med er kunskap från skolans miljö, och att vi tillsammans bolla tankar och idéer. Ni får också möjlighet att testa och utvärdera materialet som tas fram löpande under projektets gång. Hur mycket tid ni kan avsätta är helt upp till varje pilotskola. Att vara pilotskola är inte bindande, utan samarbetet kan avslutas när pilotskolan själv väljer det. Dock är önskan från vår sida att uppdraget fullföljs för att det ska bli så bra som möjligt. Att vara pilotskola är naturligtvis helt kostnadsfritt.

 

Vad erbjuder HOBS pilotskolor

Vi erbjuder löpande kostnadsfria föreläsningar och workshoppar för såväl personal som vårdnadshavare. Ni får också tillgång till olika former av arbetsmaterial och möjlighet att komma i kontakt med andra pilotskolor som deltar i projektet för att utbyta erfarenheter och kunskap. Ni får ta del av ett nyhetsbrev med den senaste information inom området övervikt och obesitas hos barn och unga, samt möjlighet att synas på vår plattform hobs.se.

 

Hur anmäler man sig

Skriv till info@hobs.se och ange kontaktinformation, så återkommer vi. Vänligen skriv “pilotskola” som ämne.

 

Projektet Jag räknas samarbetar med:

Drottning Silvias barnsjukhus
Friskvårdsgruppen Kungsbacka kommun
Barnombudsmannen i Uppsala län
Region Skåne
Sahlgrenska Akademin, Göteborg
Skolsköterskornas Riksförbund
Dietisternas Riksförbund
Friends