Jag räknas

Aktiva åtgärder

Skollagen och diskrimineringslagen ställer krav på att utbildningsanordnare ska arbeta med aktiva åtgärder, vilket innebär att arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Den ansvariga för skolverksamheten har en skyldighet att varje år upprätta en likabehandlingsplan för åtgärder för att förhindra och förebygga kränkande behandling av barn och elever.

Det är mycket viktigt att det framgår i åtgärdsplanen att det sker ett aktivt arbete för att motverka kränkande behandling kopplat till vikt och storlek. Om viktmobbing förekommer på er skola är det viktigt att skriva aktiva åtgärder som säkerhetsställer att det finns ett långsiktigt arbete för att skapa en inkluderande verksamhet fri från kränkande behandling. All form av undervisning ska vara tillgänglig för alla att delta i. Skolpersonal måste också aktivt agera mot viktmobbningen under lektioner, på rasten och på nätet och skapa trygg miljö för elever med övervikt och obesitas.

Att skriva åtgärder

Aktiva åtgärder skapas genom att först undersöka verksamheten och kartlägga var och när det finns risk att utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. Det ska inte heller finnas någon verksamhet som hindrar eller motverkar barns rättigheter och möjligheter.

Undersökningen kan bland annat göras genom anonyma enkäter, arbetsplatsträffar, samtal och genomgång av rutiner för policys.

Undersökningen fokuserar inte primärt på enskilda fall, utan syftar till att se strukturer som är missgynnande. Det kan handla om fysiska hinder, exempelvis att idrottslektionen inte planeras så att alla kan dela på lika villkor eller att det inte finns stolar utan armstöd. Det kan också handla om attityder och normer, som att se på vilket språk som används och om det är vanligt med glopord kopplade till övervikt och obesitas. Finns det platser och situationer där elever kan känna sig utsatta och otrygga, och kanske inte vill delta?

När karläggningen är genomförd följer tre steg: analysera, åtgärda samt följ upp och utvärdera.

Det är viktigt att hela verksamheten omfattas av arbetet och att eleverna får vara delaktiga och ge sina synpunkter på vad som bör utvecklas och förändras.

De aktiva åtgärderna kan bland annat handla om kompetensutveckling för personalen för att öka medvetenheten och kunskapen kring diskriminering och kränkande behandling och lämpliga sätt att agera. Det kan även innebära förändringar i sättet att undervisa så att det känns tryggt och inkluderande för alla elver.

Bild på åtgärderLäs mer

Aktiva åtgärder i förskolan och skolan - fyra steg och sju diskrimineringsgrunder

Video: Aktiva åtgärder från ord till handling, från Diskrimineringsombudsmannen