Jag räknas

Behandlingar

Vårdprogram

Det finns olika vårdprogram för övervikt och obesitas, och vård ges på olika nivåer beroende på om barnet lever med övervikt eller obesitas. Men tillgången till vård är mycket ojämnlik i landet och det finns fortfarande områden i Sverige där sjukvården inte tar hand om barn med obesitas. Flera barnkliniker tar inte emot barn som "endast" har obesitas, utan bara om någon följdsjukdom har uppkommit. Om obesitas behandlas tidigt minskar risken för framtida sjuklighet och det är dessutom mer lättbehandlat.

De olika vårdnivåerna:

  1. Barn- och skolhälsovård
  2. Primärvård
  3. Barnklinik med obesitasteam/regioncentrum
  4. Rikscentrum/regioncentrum

Vårdnivå 1 (barn- och skolhälsovård)

Har ansvar att ge generell primär prevention, vilket betyder att uppmärksamma barn och ungdomar med okomplicerad övervikt och förhindra en utveckling av obesitas hos den berörda personen samt åtgärder mot okomplicerad övervikt i minst sex månader.

Här är det viktigt att lyfta frågan om övervikt med barnet på rätt sätt, och se på hälsa utifrån ett helhetsperspektiv som berör såväl fysisk och psykisk som social hälsa.

Det är viktigt att skolhälsovården främst arbetar preventivt och endast med barn med okomlicerad övervikt. Om barnet har den kroniska sjukdomen obesitas ska primärvård kontaktas.

Ytterligare information

Statistik från BORIS (Barnobesitasregister i Sverige): Årsrapport 2020

I april 2022 släpptes den första version av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid obesitas.