Jag räknas

Checklista

Det är viktigt att du som arbetar inom skolan använder ett språk som uppmanar till en inkluderande verksamhet. Det handlar bland annat om hur du talar med övrig personal när barn är omkring och hör hur du uttrycker dig. Ett bra sätt att tänka när du samtalar är att alltid förutsätta att den ni pratar om finns i rummet.

Ordens betydelse

Det är viktigt att använda rätt vokabulär både för att du som vuxen ska känna dig trygg i det du säger och att det landar rätt hos eleverna. Det är till exempel stor skillnad i att prata om ”tjocka personer” eller ”personer som lever med övervikt”.

HOBS har valt att använda den medicinska termen obesitas istället för ordet fetma. Trots att orden är synonyma så ser vi att det i dagens samhälle finns en stigmatiserande syn på fetma som något självförvållat och som därför är kopplat till både skuld och skam för personer som lever med obesitas. Vi använder ordet obesitas för att minska stigmatiseringen, och betona att det handlar om en kronisk sjukdom med komplexa orsaker.

Checklista: motverka viktmobbning

□ På vår skola har vi en likabehandlingsplan eller åtgärdsplan som inkluderar ett arbete för att motverka kränkande behandling kopplat till vikt och storlek. Vi följer regelbundet upp att planen efterlevs.

□ Om jag hör en annan elev kommentera någons vikt eller kroppsstorlek så uppmärksammar jag att det inte är ett beteende som är accepterat.

□ Om jag får vetskap om att en lärare kallat en elev för ”tjock” inför klassen, eller på annat sätt viktmobbat en elev, anmäler jag detta.

□ Jag uppmärksamma fat-shaming, det vill säga uttryck som exempelvis "jag känner mig så tjock idag". Tjock är ingen känsla, ifrågasätt personer som gör dessa uttalanden. Problematisera använigen och be dem udvika att använda ordet i negativa sammanhang.

Tänk på

Övningar i klassrummen som handlar om att lyfta och mäta varandras kroppar skapar en stor oro och utsatthet för personer med övervikt och obesitas. Undvik därför den här sortens övningar som skapar en otrygg miljö och som kan leda till obehag och dåligt mående.