Jag räknas

Orsaker och definitioner

Kronisk sjukdom

Övervikt hos barn innebär att barnet väger för mycket och har förhöjd risk att utveckla obesitas. Åtta av tio barn med övervikt behåller övervikt i vuxen ålder. Medan övervikt är ett tillstånd som kan påverkas av kost och motion är obesitas en komplex kronisk sjukdom där ett flertal faktorer i miljö och genetik måste samverka för att den ska utvecklas. Hälsa är dessutom ett helhetsbegrepp som även påverkas av psykiska och sociala faktorer.

Obesitas ska behandlas inom sjukvården och kräver strukturerad långsiktig behandling. Kunskapen i samhället om obesitas som kronisk sjukdom är låg, därför är detta en av de HOBS viktigaste frågor. BMI används ofta som mått för att mäta övervikt och obesitas men kan vara missvisande då det inte säger något om kroppssammansättningen. En lång muskulös tonåring kan exempelvis hamna högt på kurvan utan att ha övervikt. För barn finns ett mått som kallas för iso-BMI vilket är ett mått som också tar hänsyn till barnets ålder.


Genetisk känslighet

Övervikt och obesitas utvecklas på grund av en obalans mellan barnets energiintag och den energi barnet gör av med. Genetiken spelar en viktig roll i utvecklingen vilket betyder att ett barn kan vara mer eller mindre känsligt för att gå upp i vikt. Ett och samma intag av kalorier hos två barn kan ge olika viktuppgång, detta kallas för genetisk känslighet och motsvarar det som ibland kallas för ”kaloriallergi” hos det barn som går upp mest.

Även faktorer som mättnadskänsla, aptit, kroppsform och ämnesomsättning påverkas av våra gener och tvillingstudier har bland annat visat att BMI hos tonåringar styrs upp till 80 procent av ärftliga faktorer.

Förekomsten av övervikt och obesitas

Det saknas nationell statistik som talar om hur många barn i Sverige som lever med övervikt eller obesitas. Det finns cirka 60,000 barn och ungdomar som i genomsnitt lever med obesitas idag och 20-25 procent av alla tioåringar lever med övervikt.

Fördjupad kunskap

Rikshandboken Barnhälsovård riktar sig till professionen, men beskriver på ett bra och begripligt sätt de faktorer som påverkar risken att utveckla övervikt och obesitas: Orsaker till övervikt och obesitas.

Vill du läsa mer om definitioner och förekomst finns även detta material från Rikshandboken Barnhälsovård: Definitioner av övervikt och obesitas.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens rapport om levnadsvanor: Övervikt och obesitas.

Studie som visar att det är vanligare med psykisk ohälsa bland barn och ungdomar med obesitas än hos matchade kontrollgrupp.

Studie som visar på lägre sannolikhet att gå ut gymnasiet barn ungdomar med obesitas.

Artikel som påvisar att barn med obesitas har högre risk för förtidig död redan i ung vuxen ålder.