Jag räknas

Om projektet Jag räknas

Projektet “Jag räknas” ska bidra till nolltolerans mot stigmatisering, diskriminering och mobbning i skolan baserat på kroppsstorlek.

Idag lever var fjärde tioåring i Sverige med övervikt eller obesitas. Det innebär en stor risk för allvarliga följdsjukdomar i framtiden, såsom diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Men det innebär också ett stort psykiskt lidande. Många barn och ungdomar som lever med obesitas vittnar om att de får utstå stigmatisering och kränkande behandling i skolan. Detta får stora negativa konsekvenser, till exempel låg självkänsla, oro, negativ kroppsuppfattning med risk för ökad psykisk, fysisk och social ohälsa. Det kan i sin tur resultera i lägre studieresultat, sämre förtroende för vuxna och sämre förtroende för vården.

Det är därför av största vikt att vuxna i skolans värld på bästa sätt kan bidra till bättre hälsa för dessa barn och ungdomar. Men tyvärr finns idag många fördomar och mycket okunskap.

Tillsammans kan vi förändra den här situationen! Bli en certifierad skola tillsammans med HOBS.

Projektet "Jag räknas" finansieras med medel från Allmänna arvsfonden.

För mer information, kontakta projektledare Johan Aronsson, johan.aronsson@hobs.se