Jag räknas

Kränkande behandling

Skollagen om kränkande behandling

Skolan ska verka för en inkluderande verksamhet och har en skyldighet att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. Kränkande behandling är ett beteende eller handling som är oönskat av den som blir utsatt, det är med andra ord mobbning. Det betyder att både den eller de som kränker och den som utsätts, måste förstå att det är en kränkning. En kränkning kan utföras av personal eller elev och uttrycks genom nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller rent fysiskt i form av slag.

Kränkande behandling kan utgöras av skällsord om till exempel övervikt eller kroppsform. Ett exempel på kränkande behandling är om en lärare kallar en elev för ”tjock” inför klassen. Eller om en elev(er) vid upprepade tillfällen utsätter en annan elev för kränkande ord som exempelvis ”fetto”, eller sprider kränkande bilder på någons kropp på nätet.

Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det är därför skolpersonalens ansvar att tillgodose elevers och barns rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Länkar

Skolverket om kränkande behandling

Diskrimineringsombudsmannen (DO) om förskolan och skolans ansvar för aktiva åtgärder