Lever du med hetsätningsstörning?

Publicerad 2022-05-21

Lever du med hetsätningsstörning? Då behövs din kunskap och erfarenhet! Vi på HOBS vill vara med och förbättra vården och minska stigmatiseringen i samhället. Men för att göra det behöver vi din hjälp.
Just nu söker vi dig som har erfarenhet av hetsätningsstörning och vill ingå i en fokusgrupp och bistå med din kunskap. Om du är intresserad av att vara med, fyll i formuläret på hobs.se/fokusgrupp. Om du vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta HOBS samordnare Ellen Öhrnell på info@hobs.se. Skriv “Hetsätningsstörning” som ämne.
Hetsätning är en av de vanligaste ätstörningarna och HOBS arbetar för att du som lever med hetsätningsstörning ska få tillgång till en bra vård. För att vi ska kunna öka kunskapen och förståelsen är det mycket viktigt att du som patient får göra din röst hörd.
HOBS kommer därför inom kort att genomföra en stor anonym undersökning som riktar sig till dig som lever med eller har haft hetsätningsstörning. Undersökningen kommer att sammanställas i en rapport som HOBS sedan använder för att påverka vården och minska stigmatiseringen.
Innan vi färdigställer enkäten vill vi få ta del av dina erfarenheter och din kunskap. Var med och bidra genom att ingå i HOBS fokusgrupp för frågor som rör hetsätningsstörning.

Projektet Jag räknas besöker Kungsbacka

Publicerad 2022-05-20

Idag fredag är vår samordnare Ellen på besök i Kungsbacka för att träffa all personal som jobbar med friskvårds och aktivitetsgrupperna i Kungsbacka, Laholm och Varberg.
Kungsbacka kommun är en av våra viktiga samarbetspartners i vårt projekt jag räknas som finansieras av @arvsfonden
Vill du läsa mer om projektet, samverka eller delta läs gärna mer här www.hobs.se/jagraknas

Ska du genomgå en obesitasoperation? Skaffa dig en mentor via HOBS

Publicerad 2022-05-20

Ska du opereras? Skaffa en mentor!
Inför en obesitasoperation finns det mycket du går runt och funderar på. Hur kommer livet att se ut efteråt? Vad kan du förvänta dig? Vad är viktigt att tänka på i vardagen? Nu kan du få en mentor. En mentor är en person som själv har genomgått en obesitasoperation för minst ett år sedan. Du kan vända dig till mentorn om du vill prata med någon som har gått igenom det som du snart ska gå igenom. Det kan vara skönt att ha en kompis som förstår.
Är du opererad och känner att du vill hjälpa andra? Om du blev opererad för minst två år sedan kan du bli mentor. Du kommer då att matchas ihop med en person som ska opereras. Som mentor ska du finnas som ett bollplank. Du ska inte ge medicinska råd och förväntas inte ha någon expertkunskap. Det är din erfarenhet och ditt perspektiv som patient som är viktiga här, och ditt intresse för att finnas som ett stöd.
Så långt det är möjligt försöker vi matcha mentor och adept utifrån operationsmetod, klinik och övriga intressen och önskemål. Det betyder att om till exempel du ska göra en sleeve strävar vi efter att ge dig en mentor som också har gjort en sleeve.
För att få en mentor eller bli mentor behöver du vara medlem i HOBS. Medlemskap kostar 50 kronor om året. Läs mer här om hur du blir medlem: https://www.hobs.se/info/om/209
Om du är intresserad av att få en mentor eller bli mentor, skicka ett mail till ambassador@hobs.se och berätta lite om dig själv.

Lever du med PCOS?

Publicerad 2022-05-19

Lever du med PCOS? Då vill vi på HOBS gärna veta mer om dina erfarenheter och hur du har upplevt din kontakt med vården.
Genom att svara anonymt på vår PCOS-enkät är du med och påverkar HOBS framtida arbete med frågor som rör PCOS. Du hittar länk till enkäten här: https://sv.surveymonkey.com/r/5KGBKM9
HOBS står för Hälsa oberoende av storlek. Vi är ett riksförbund som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas, och många som har PCOS (polycystiskt ovariesyndrom) lever också med övervikt eller obesitas/fetma. Därför vill vi framöver arbeta mer aktivt med frågor som är betydelsefulla för dig som lever med PCOS.
Du är också varmt välkommen att gå med i HOBS fokusgrupp för personer med PCOS. Som medlem i fokusgruppen kommer du att få möjlighet att svara på enkäter, delta i intervjuer med media, bidra till forskning och tycka till om olika förslag. Du binder dig inte till något medverkan, utan väljer själv när och i vad det passar för dig att delta. Om du är intresserad anmäler du dig på hobs.se/fokusgrupp.

Skolsköterskornas rikskongress

Publicerad 2022-05-12

Den 12-13 maj var HOBS på plats på Skolsköterskornas rikskongress i Karlstad för att berätta om det nya skolprojektet “Jag räknas”. Projektet, som finansieras med medel från Arvsfonden, ska bidra till nolltolerans mot stigmatisering, diskriminering och mobbning i skolan baserat på kroppsstorlek.
Du som är skolpersonal, förälder eller ungdom med erfarenhet av att leva med övervikt eller obesitas kan bidra till projektet genom att fylla i vår enkät som du hittar på hobs.se/jagraknas.
Många barn och ungdomar som lever med obesitas vittnar om att de får utstå stigmatisering och kränkande behandling i skolan. Detta får stora negativa konsekvenser, till exempel låg självkänsla, oro, negativ kroppsuppfattning med risk för ökad psykisk, fysisk och social ohälsa. Det kan i sin tur resultera i lägre studieresultat, sämre förtroende för vuxna och för vården.
Det är därför av största vikt att vuxna i skolans värld på bästa sätt kan bidra till bättre hälsa och välmående för dessa barn och ungdomar. Men tyvärr finns idag många fördomar och mycket okunskap. Det vill HOBS vara med och förändra!
På bilden ser du HOBS projektledare Johan Aronsson tillsammans med Anne Börjesson, utvecklare på Kungsbacka kommun som är en viktig samarbetspartner i "Jag räknas".
Läs mer om projektet “Jag räknas” på hobs.se/jagraknas.

Vår generalsekreterare gästar podcast Obesitas ett viktigt samtal

Publicerad 2022-05-06

Varför är det viktigt att veta att obesitas är en sjukdom och vilken utveckling i behandling av obesitas har skett de senaste tio åren? Vilka är de största utmaningarna som HOBS ser idag och vilka är de stora framgångarna? Det är några av de frågor HOBS generalsekreterare Jenny Vinglid pratar om när hon gästar Novo Nordisk podcast Obesitas. Hon lyfter också vad som behöver ske för att minska samhällets stigmatisering av personer som lever med obesitas.

European Congress on Obesity

Publicerad 2022-05-04

Den 4-7 maj hålls European Congress on Obesity i Maastricht och HOBS förbundsordförande Monica Andreasson och generalsekreterare Jenny Vinglid deltar på plats i Nederländerna.
Konferensen är ett samarbete mellan European Association of the Study of Obesity och International Federation for the Surgery of Obesity and metabolic disorders. Under de fyra dagarna får deltagarna möjlighet att ta del av den senaste forskningen på området och diskutera framtiden för behandling av obesitas.
För HOBS är konferensen både en möjlighet att ta del av den senaste kunskapen och nätverka med forskare och opinionsbildare.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid obesitas ute på remiss

Publicerad 2022-04-28

Den 28 april släpptes den första version av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid obesitas. Riktlinjerna ger rekommendationer om undersökningar och behandlingar och vänder sig framförallt till de som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården.
 
Idag är obesitas både underdiagnostiserat och underbehandlat, och vården för personer med obesitas är mycket ojämlik och skiljer sig mellan olika delar av landet. HOBS har under flera år, tillsammans med SFO – Svensk förening för Obesitasforskning och SFOK – Svensk förening för obesitaskirurgi, drivit på för att få fram de världsunika riktlinjerna.
Syftet med de nya riktlinjerna är att höja kompetensen inom vården och att mer resurser ska gå till diagnostisering och behandling av obesitas. Den som har obesitas ska också bemötas på ett respektfullt sätt, få den vård den behöver och har rätt till, och på sikt få möjlighet att leva ett friskare liv.
 
HOBS har länge kämpat för att du oavsett vem du är och var du bor ska ha rätt till samma goda vård, och att vården som ges alltid är evidensbaserad. Förhoppningen är att riktlinjerna ska leda till att vården får ett mer strukturerat omhändertagande av personer med obesitas och att fler får möjlighet till utredning, behandling och uppföljning.
 
I dag är BMI det främsta redskapet för att att ge en obesitasdiagnos, men då BMI inte tar hänsyn till fördelning mellan muskler och fett i kroppen är det ett trubbigt redskap. Riktlinjerna strävar efter att ta ett helhetsgrepp om diagnosen och har ett holistiskt förhållningssätt där även till exempel blodsocker och blodfetter vägs in när en diagnos ställs.
 
För att säkerställa att personer med obesitas får ett professionellt bemötande, och inte möts av fördomar och stigmatisering, behöver kunskapen och kompetensen inom hälso- och sjukvården stärkas. Idag undviker många patienter med obesitas att söka vård av rädsla för hur de ska bemötas. Det är något vi bland annat sett i HOBS senaste undersökning om bemötande inom vården.
 
Riktlinjerna rekommenderar också, utifrån den senaste forskningen, ett antal insatser som sjukvården ska lägga resurser på. Det handlar till exempel om läkemedel, kirurgi och kombinerade levnadsvanor.
 
Det finns siffror som visar att enbart en procent av patienterna får tillgång till läkemedel och idag finns bara ett subventionerat läkemedel. Det här är ett område där HOBS driver på för att fler läkemedel ska subventioneras och fler ska få rätt till läkemedel för behandling av sin sjukdom.
 
HOBS vänder sig också mot den kortsiktighet vi ser i resursfördelning. Det är viktigt att se att den kostnad som läggs på behandling på sikt kan ge stora besparingar i samhällskostnader och minska det individuella lidandet.
 
HOBS har varit delaktig i att utforma riktlinjerna som ska säkerställa att du som patient får evidensbaserad och jämlik vård. Några av de viktiga frågor HOBS drivit, som nu finns med i riktlinjerna, handlar om bemötande, ökad kunskap och rätt till diagnos.
 
Riktlinjerna är också betydelsefulla för att de slår fast att obesitas är en komplex, kronisk sjukdom där den som drabbas riskerar att få kraftigt försämrad livskvalitet, drabbas av andra svåra sjukdomar och förtida död.
 
Nu går riktlinjerna ut på remiss igen och vi vill gärna ha din åsikt. Anmäl dig till HOBS fokusgrupp så får du möjlighet att vara med och tycka till. Läs mer och anmäl dig på hobs.se/fokusgrupp.
 
Se HOBS generalsekreterare Jenny Vinglid diskutera riktlinjerna tillsammans med läkaren och obesitasforskaren Johanna Uddén i Morgonstudion, SVT. Inslaget sänds 2:38 in i programmet.

 

Se även inslaget med Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen, 2:08 in i sändningen.

Generations Peps årliga rapport

Publicerad 2022-04-27

Idag släppte Generation Pep sin årliga rapport som visar att endast fyra procent av barn och ungdomar både rör på sig enligt rekommendationen och äter enligt kostråden för frukt, grönsaker och fisk.
Rapporten visar att barn och ungdomar i genomsnitt bara äter hälften av den rekommenderade mängden frukt och grönsaker per dag.
Det vi ser är att kostnaden för frukt och grönt, och annan rekommenderad mat, har blivit så hög att det i Sverige idag är en klassfråga att kunna följa rekommendationerna.
Här måste beslutsfattare och alla vuxna ta ett ansvar. Alla barn har rätt till en jämlik hälsostart i livet!
Det handlar om att alla ska ha råd att äta bra mat. Det handlar också om att skapa en hälsosam miljö runt barnet som ger möjlighet till aktivitet i en trygg utomhusmiljö nära barn och unga, och ett inkluderande föreningsliv.
Forskning visar att insatser på individnivå har begränsad effekt. För att verkligen nå långsiktigt hållbar påverkan krävs förändringar på samhällsnivå och i miljön runt om barnet. Det är en av de frågor som HOBS är med och driver tillsammans med Generation Pep och med det nationella initiativet Prevention barnfetma.
Läs rapporten i dess helhet på Generation Peps hemsida

Fråga en spetspatient om läkemedel för obesitas

Publicerad 2022-04-21

På fredag är det dags för Fredagsfrågan igen. Under en timme får du möjlighet att anonymt ställa frågor till en anonym spetspatient.
Den här veckans tema är läkemedel mot obesitas. Det finns läkemedel för behandling av obesitas. Spetspatienten har erfarenhet av denna behandling och svarar gärna på frågor om hur det är. Vården och allmänheten, ungdomar och vuxna, är välkomna att ställa frågor. Kanske har du en fråga som du aldrig riktigt har vågat ställa till någon för att den känns dum eller pinsam? Passa på nu!
Chatten är öppen 12.00-13.00 på fredag 22/4. Du chattar genom att gå in på HOBS hemsida, www.hobs.se, och klicka på den röda chattbubblan nere till höger. Chattbubblan syns när chatten är öppen.