Vetenskapligt seminarium om obesitas, 4 mars i Stockholm

Publicerad 2020-02-03

Obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom folksjukdom, som ökar risken för andra kroniska sjukdomar samt innebär förlorade levnadsår. Det finns idag omfattande ny kunskap som visar på svårigheter med att själv hantera sin sjukdom. Samtidigt är vården av sjukdomen både otillräcklig och ojämlik. Alldeles för få patienter får rätt vård i rätt tid. Det saknas även nationella riktlinjer och nationell kunskapsstyrning för behandling av obesitas. Många personer med obesitas känner idag en stor besvikelse gentemot sjukvårdens förmåga att förstå och hjälpa dem. 

Med bakgrund av denna problembeskrivning är HOBS medarrangör till ett vetenskapligt seminarium, onsdagen den 4 mars kl. 17:15-20:15.

Plats: Scandic Continental Vasagatan 22, Stockholm. ni hittar inbjudan här 

Frågor som kommer att belysas är följande: 

  • Varför är det svårt att själv hantera sin obesitas?
  • Fysologin bakom obesitas?
  • Patientens perspektiv?
  • Vad gör obesitasvården idag, och hur vill vi se den framtida vården?
  • Vad behövs för tillgången till obesitasvård ska bli bättre och mer jämlik?


Obesitas komplexicitet, behov av bättre tillgång och mer jämlik vård samt avsaknad av nationella riktlinjer/kunskapsstyrning gör att flera aktörer behöver bidra för att förbättringar ska kunna bli verklighet i obesitasvården.

Arrangörerna SFO (Svensk Förening för Obesitasforskning,) SFOK (Svensk förening för obesitaskirurgi), HOBS (Hälsa oberoende av storlek), Navamedic – ett läkemedelsföretag, Novo Nordisk – ett läkemedelsföretag, Johnson & Johnson – ett medicintekniskt företag och Medtronic – ett medicintekniskt företag, bjuder in till vetenskapligt seminarium om obesitas i samband med World Obesity Day den 4 mars.

 

HOBS och Generation Pep vill inspirera till mer rörelseglädje

Publicerad 2020-01-31

Idag är det Generation Peps manifestationsdag #uppochhoppa2020. Vi på HOBS & Generation Pep vill inspirera till mer rörelseglädje!

Har du förslag på någon rolig rörelse? Sittandes eller ståendes, någon rolig dans eller rörelse som får både dig och andra att dra på smilbanden? Om du kan komma på en rolig övning eller rörelse så tagga oss i videon så repostar vi det i vår story! Hjälp oss att få mer inspiration till rörelseglädjande rörelser!! 

Åtgärd nr 6 Bättre bemötande

Publicerad 2020-01-30

Vad skulle sjukvården kunna göra bättre för dom som lever med obesitas och söker vård?

Idag skriver vi om den sjätte och sista åtgärden som vi föreslår för en jämlik och tillräcklig obesitasvård! Vi har redan skrivit om behovet av nationella riktlinjer, en medicinsk specialistvård, strukturerade program i primärvården, tydliga vårdnivårekommendationer och bättre uppföljning.

Bättre bemötande 

Det är många som beskriver att de har fått utstå ett skuldbeläggande bemötande i kontakt med vården. Människor som lever med övervikt och obesitas får höra att de är karaktärslösa eller lata, att de bara måste ”äta mindre och röra på sig mer”. Istället för att se obesitas som den endokrina sjukdomen den är, så klassas obesitas ofta som en livsstilsfråga.

Därför är den kanske allra viktigaste åtgärden att hälso- och sjukvården börjar möta patienter med obesitas som vilka andra patienter som helst med en svår sjukdom. Den som söker vård ska aldrig behöva utsättas för stigmatisering, skuldbeläggande och diskriminering. Kunskapen om att obesitas är en kronisk sjukdom måste spridas inom både sjukvården och i samhället i stort.

Det är hög tid att obesitasvården går från att vara baserad på okunskap och fördomar till att bli kunskapsbaserad. Det är dags för den svenska sjukvården att ta sitt ansvar mot en av våra vanligaste sjukdomar!

Var med och bidra i påverkansarbetet för en jämlik och tillräcklig obesitasvård – oavsett om du själv lever med obesitas eller inte. Dela denna kunskap, lyft frågan i din region, bli HOBS-medlem, berätta om dina erfarenheter och bli spetspatient eller ambassadör för frågan!

Forum Spetspatient

Publicerad 2020-01-30

Förra veckan deltog vi på det första Advisory Board mötet för Forum Spetspatient. Flera andra patientorganisationer var också på plats! Vi förde intressanta och viktiga samtal om hur spetspatienters kunskaper ska tas till vara och komma till användning.

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och att kunna bidra med HOBS kunskaper till Forum Spetspatient!

Åtgärd nr 5 Bättre uppföljning

Publicerad 2020-01-27

Vi har skrivit om behovet av nationella riktlinjer, en medicinsk specialistvård, strukturerade program i primärvården samt om tydliga vårdnivårekommendationer. Idag skriver vi om åtgärd fem (av sex) som krävs för en förbättrad obesitasvård.

Bättre uppföljning 

En av de svagaste punkterna inom obesitasvården är långsiktig uppföljning. Oavsett om du genomgått en obesitasoperation eller inte, så är uppföljningen och eftervården ordentligt eftersatt.

Det är också vanligt att ansvaret för uppföljningen snabbt ges över till primärvården. Risken finns att ansvaret för patienten ”tappas bort”, vilket många som vi har pratat med har bekräftat. De berättar att de själva måste kontakta vårdinstanser för att få en uppföljningstid. Vissa beskriver även att de är osäkra på när de bör söka vård, eller vart de ska vända sig.

Därför är det oerhört viktigt att det finns en struktur för hur eftervården ska genomföras och vilken vårdinstans som är ansvarig. Patienten ska känna sig välinformerad om vart hen kan vända sig vid behov, samt känna sig trygg med att sjukvården kommer att följa upp hur hen mår.

Dela denna kunskap, lyft frågan i din region, bli HOBS-medlem, berätta om dina erfarenheter och bli spetspatient eller ambassadör för frågan!

Håll utkik på våra sociala medier på onsdag – då postar vi den sjätte och sista åtgärden som krävs för att obesitasvården ska bli tillräcklig och jämlik!

Åtgärd nr 4 Tydliga vårdnivårekommendationer

Publicerad 2020-01-26

Vi har skrivit om behovet av nationella riktlinjer, en utbyggd medicinsk specialistvård samt av strukturerade program i primärvården. Idag skriver vi om åtgärd fyra (av sex) som krävs för en förbättrad obesitasvård.

Tydliga vårdnivårekommendationer 

Utöver att se till att varje vårdnivå har kapacitet att erbjuda rätt vård krävs det också tydliga riktlinjer för vem som ska behandlas var. Idag finns många olika tabeller som används för att avgöra vilken behandling en patient är i behov av. Alla bygger på de tre grundläggande behandlingsinsatserna – livsstilsförändringar, läkemedelsbehandling och kirurgisk behandling.

En granskning från Göteborgs Universitet visade att bara hälften av landets regioner har någon form av vårdnivårekommendation när det gäller behandling av obesitas. Men de rekommendationer som finns anger inte alltid vilka verksamheter som ska ingå i vilken vårdnivå.

Eftersom obesitas ska behandlas genom livsstilsförändring, läkemedel och/eller kirurgi är det avgörande att det finns bra vårdprocesser där patienter får behandling på rätt nivå och av rätt instans. Med tanke på att ungefär hälften av den vuxna befolkningen i Sverige lever med övervikt eller obesitas så är det uppenbart att det krävs en klok prioritering av att formulera tydliga vårdnivårekommendationer.

Oavsett om du själv lever med obesitas eller inte så kan du vara med och bidra genom att sprida denna kunskap så att frågan prioriteras!

Åtgärd nr 3, Strukturerade program i primärvården

Publicerad 2020-01-22

Vi har redan skrivit om behovet av nationella riktlinjer för obesitasbehandling samt av en utbyggd medicinsk specialistvård. Idag skriver vi om åtgärd tre (av sex) som krävs för en förbättrad obesitasvård.

Strukturerade program i primärvården

De allra flesta patienter som lever med obesitas behandlas inom primärvården. För att primärvården ska kunna hantera detta på ett bra sätt krävs det kunskap, verktyg och resurser för en strukturerad behandling. Idag finns det ingen kartläggning över vilken form av obesitasbehandling som erbjuds av primärvården.

Genom samtal med patienter så vet vi att behandlingarna ofta är undermåliga och att det finns stora skillnader i hur pass kvalificerad, kunskapsbaserad och strukturerad vården är beroende på vilken region patienten bor i. Dessutom beskriver vårdpersonal att avsaknaden av tydliga riktlinjer, kunskap samt tid är ett hinder för att kunna arbeta med livsstilsförändringar.

Därför behöver regionerna säkerställa att primärvården har möjlighet att bedriva evidensbaserad och strukturerad behandling av obesitas. Denna fråga måste lyftas på lokal, regional och nationell nivå!

Var med och bidra i detta viktiga arbete – oavsett om du själv lever med obesitas eller inte. Dela denna kunskap, lyft frågan i din region, bli HOBS-medlem, berätta om dina erfarenheter och bli spetspatient eller ambassadör för frågan!

Åtgärd Nr 2 En utbyggd medicinsk specialistvård

Publicerad 2020-01-20

Igår skrev vi om behovet av nationella riktlinjer för obesitasvården i landet. Idag skriver vi om åtgärd två (av sex) som krävs för att få en tillräcklig och jämlik obesitasvård.

En utbyggd medicinsk specialistvård 

Den mer avancerade vården för de svårast sjuka är kraftigt underdimensionerad. Det gäller definitivt kirurgisk vård men i ännu högre grad den icke-kirurgiska specialistvården. I många regioner i landet så saknas det specialiserade kliniker som har möjlighet att ge en strukturerad och långsiktig vård för personer med svår obesitas. Men även där det finns specialiserade kliniker, är det för få som får tillgång till vården. Det finns enbart 10 medicinska specialistmottagningar i Sverige - för en målgrupp som innefattar 350 000 patienter.

Alla regioner ska kunna erbjuda kvalificerad medicinsk behandling! Med tanke på att det går att få kirurgisk behandling vid runt 40 olika kliniker i landet, så skulle det vara tekniskt möjligt att även erbjuda medicinsk behandling hos dessa. Men för detta krävs mer resurser och för mer resurser krävs ett politiskt engagemang.

Oavsett om du själv lever med obesitas eller inte så kan du vara med och bidra genom att sprida denna kunskap så att frågan prioriteras!

Vad skulle sjukvården kunna göra bättre för dom som lever med obesitas och söker vård?

Publicerad 2020-01-19

Vad skulle sjukvården kunna göra bättre för dom som lever med obesitas och söker vård?
Under två veckor kommer vi att lyfta 6 åtgärder som behövs för att förbättra obesitasvården i landet. Vi börjar idag!

Nationella riktlinjer 

Idag lägger sjukvården femton gånger så mycket resurser på att behandla obesitas följdsjukdomar som att behandla själva sjukdomen. Få svårt sjuka obesitaspatienter får den specialiserade vård de behöver. Dagens obesitasvård är både otillräcklig och ojämlik. Fördomar och bristande kunskap är ett stort hinder för en bättre vård. Därför behövs nationella riktlinjer!

Med ett nationellt kunskapsstöd och med riktlinjer kan obesitasvården istället bli mer kunskapsbaserad, kvalificerad och bättre organiserad i hela landet. Det skulle också bidra till att de regioner där obesitasvården är undermålig omedelbart kan påbörja ett förbättringsarbete. Utan nationella riktlinjer är det upp till varje region att bestämma hur obesitas ska behandlas. Detta har lett till att vi idag ser stora skillnader i obesitasvården beroende på var du bor i landet.

Vi vill passa på att påminna om att redan år 1997 så förklarade WHO att obesitas är en kronisk sjukdom. Och år 2013 antog Socialstyrelsen det. Det är 23, respektive 7 år sedan, men vi saknar fortfarande riktlinjer för hur den ska behandlas. För att få riktlinjer krävs ett långsiktigt påverkansarbete, där kunskapsspridning och ökat engagemang är nyckeln.

Var med och bidra i detta viktiga arbete – oavsett om du själv lever med obesitas eller inte. Dela denna kunskap, lyft frågan i din region, bli HOBS-medlem, berätta om dina erfarenheter och bli spetspatient eller ambassadör för frågan!

Samverkan med vår Danska motsvarighet Adipositasforeningen

Publicerad 2020-01-17

Idag har vi haft besök av den danska patientorganisationen Adipositasforeningen. Vi har diskuterat ett framtida samarbete och hur vi kan utbyta idéer, kunskap och erfarenheter med varandra. Det är viktigt att vi samverkar för att nå ut med kunskap om obesitas, om hur vi motverkar viktstigma samt om vilka förbättringar som behövs inom obesitasvården.

Vi är väldigt glada över detta samarbete och efterfrågar även samarbeten med norska och finska patientorganisationer!

ST: Från vänster på bilden ser ni vår verksamhetsutvecklare Cassandra, vår generalsekreterare Jenny och Adipositas styrelsemedlem Per.