HOBS UngdomsZon

Diskriminering 

Diskriminering är att någon missgynnas eller kränks och att missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna som är:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

Se infomationsvideon med exempel på diskriminering från UMO- ungdomsmottagnigen nedan:

Läs mer på:

UMO - ungdomsmottagningen om diskriminering

DO- Diskriminerings Ombudsmannen