Utbildning – BVC och primärvård

Case 3

Malin och Jens ska till BVC med sin treåriga dotter Stella. De har bestämt att gå tillsammans den här gången eftersom de flyttat och ska träffa en ny sköterska. Malin som hela livet haft problem med vikt tycker att vårdbesök är jobbiga. Sköterskan visar Stellas längd- och viktkurva som ser normal ut. Hon pratar sedan om hur viktigt det är med en hälsosam kost och vänder sig uteslutande till Malin. Efteråt har Malin en känsla av att fokus på kosten haft att göra med hennes obesitas/fetma medan Jens upplevelse är att sköterskan vänt sig till Malin i rollen som den huvudsakliga föräldern. 

Reflektion

Hade sköterskan kunnat genomföra besöket på något annat sätt? Hur i så fall? Är Malin "överkänslig" på grund av tidigare erfarenheter, eller bör BVC beakta föräldrars övervikt eller obesitas/fetma i samtal om barnens vikt?

Anteckna gärna dina reflektioner. Vänta med att läsa efterföljande text till du är klar med din egen reflektion. 

Tips 

Många föräldrar lever med skuld och skam och studier visar att vårdpersonal ofta stigmatiserar på personer med övervikt och obesitas/fetma. I mötet med dessa föräldrar är det särskilt viktigt att inte dra slutsatser om levnadsvanor och föräldraskap utifrån föräldrarnas vikt.

1. Vi ser till exempel att många föräldrar med övervikt och obesitas/fetma som själva blivit dåligt bemötta inom vården drar sig för att söka vård för sitt barn. Samtal med dessa föräldrar bör ha tydligt fokus på barnets bästa. Att skapa trygghet och förtroende i samtalet kan vara helt avgörande för att nå fram. Fokusera på barnet och förutsätt inte att dåliga levnadsvanor är fallet.

2. Ett sätt att arbeta med den självstigmatisering som finns hos många föräldrar med övervikt och obesitas/fetma är att prata om genetiska faktorer. Föräldrar som lever med övervikt och obesitas/fetma är oftast medvetna om sin hälsa och vill inte bli uppläxade eller ta emot menande kommentarer. Det betyder däremot inte att en ska undvika samtalsämnet. Lyft upp att genetiska faktorer påverkar barnets förutsättningar och att det finns hjälp och stöd att få. Ett bra sätt att lyfta frågan kan vara: ”Vi ser olika ut och våra genetiska faktorer påverkar såväl förbränning som näringsupptag. Vissa barn föds med en gentisk känslighet och kan behöva hjälp och stöd liksom barn med andra allergier eller besvär.”

3. Tänk på att involvera båda föräldrar i samtalet. I exemplet ovan upplever pappa Jens att han förbises som pappa, medan mamma Malin känner sig ”utpekad” i samtalet med anledning av sin vikt. Sannolikheten att familjen upplever besöket positivt och vill komma på återkontroll eller ta emot hjälp och stöd ökar om denna typ av missuppfattningar eller upplevelser kan undvikas.

Bra jobbat, nu har du gått igenom det tredje och sista caset. Sista steget är en kort sammanfattning av de delar vi berört i utbildningen, klicka på flik 6 i menyn för att gå vidare.