Rapport om hetsätningsstörning lanseras 17 november

Publicerad 2022-10-26

Den 17 november släpper HOBS en helt ny rapport om hetsätningsstörning. Rapporten bygger på över 1000 enkätsvar och nio djupintervjuer och är unik då det är den första rapporten om hetsätningsstörning som lyfter ett så stort antal patientröster.

Rapporten presenteras på Zoom torsdag den 17 november kl 12-13. Rapportförfattarna Ellen Öhrnell och Charlotte Ovesson, som båda är samordnare på HOBS, presenterar de viktigaste insikterna. De lyfter även HOBS slutsatser och ger förslag på förändringar som kan förbättra situationen för patienterna.

Lanseringseventet är öppet för alla intresserade, men vänder sig i synnerhet till dig som arbetar inom vården. Du anmäler dig genom att mejla info@hobs.se. Skriv “Anmälan 17 november” i ämnesraden. I god tid innan eventet får du en länk till Zoom via mejl. 

Deltagarna i undersökningen har fått beskriva sin upplevelse av att leva med hetsätningsstörning och hur de bemöts av vården och av samhället i stort. De har också fått berätta hur de önskar bli bemötta och vilka förändringar de önskar se.

Hetsätningsstörning drabbar 2-4% av Sveriges befolkning, och trots att det är en relativt vanlig ätstörning är den nyare som diagnos än till exempel anorexi och bulimi och inte lika välkänd. Syftet med undersökningen och rapporten är att öka kunskapsläget och minska stigmatiseringen som många drabbade upplever.

Ätstörningen utmärks av hetsätningsepisoder där den drabbade bland annat äter fortare än normalt och en stor mängd. Ofta är det kopplat till stora skuld- och skamkänslor och att den drabbade äter i hemlighet. 

Undersökningen visade bland annat att 76 procent av respondenterna anser att vården inte har tillräckliga kunskaper om hetsätningsstörning. Missnöjet med vården är stort och många av patienterna upplever att de blir bortviftade när de berättar om sina problem.

Det är tydligt att både vården och allmänheten behöver ett kunskapslyft om hetsätningsstörning. Detta är en ätstörning som skapar stort lidande hos patienten, men patienten blir ofta inte bemött på ett bra sätt. Patienterna kräver inte mycket – att bli lyssnade på och tagna på allvar! Vi behöver en bättre ätstörningsvård där även patienter med hetsätningsstörning får hjälp.