Öka din kunskap

Övervikt och obesitas/fetma


Idag lever 51% av Sveriges befolkning med övervikt och obesitas/fetma, men vad är egentligen det?

Övervikt är ett tillstånd som gör att du kan ha en ökad risk att utveckla obesitas/fetma som är en kronisk sjukdom. Övervikt skapas genom en obalans av energiintag och den energi en gör av med.  

Obesitas/fetma är en kronisk sjukdom som WHO antog 1997. Obesitas/fetma är en komplex kronisk sjukdom som utvecklas av obalans av energiintag och förbrukning, men där genetik, miljö och sociala faktorer spelar en avgörande roll. Idag lever över 1,1 miljoner i Sverige med den kroniska sjukdomen obesitas/fetma. 

 

Om filmen: 51% procent av Sveriges befolkning lever med övervikt eller obesitas/fetma och därmed klassas den som en folksjukdom. Det är viktigt att obesitas/fetma just ses som en kronisk sjukdom för att minska stigmatiseringen och diskrimineringen, men också för att minska skuldbördan på individer. Obesitas/fetma kan utvecklas på grund av flera faktorer men 40 - 45% är genetiskt ärvt. 


Fördjupning


Övervikt:

Övervikt är ingen sjukdom, det är ett tillstånd, vilket innebär att du kan ha en ökad risk att utveckla obesitas/fetma som är en kronisk sjukdom.  

Övervikt kan vara en följd av för stort matintag samt begränsad motion under en längre tid. Men även andra orsaker så som höga nivåer av stress, psykisk ohälsa, trauma, hormoner eller medicinska orsaker påverkar.

Övervikt kan oftast behandlas med kostrådgivning och ökad motion. Att leva med en övervikt behöver inte vara en hälsorisk, om en har bra balans mellan fysisk, psykisk och social hälsa. Där alla dessa tre delar är viktiga. 


Obesitas/fetma

Obesitas/fetma är en kronisk sjukdom som WHO antog 1997 och som infördes som en diagnos av Socialstyrelsen år 2013 (E66). Idag lever över 1,1 miljoner i Sverige med den kroniska sjukdomen obesitas/fetma. 

Obesitas/fetma kan utvecklas utifrån främst tre faktorer.
Genetiskt, det vill säga att du ärver genetiska anlag för att utveckla obesitas/fetma. Vi vet att uppemot 40 - 45% av alla som lever med obesitas/fetma har det medfött i sina gener och har en ökad risk för att utveckla obesitas/fetma. Det innebär att personer som har obesitas/fetma genetiskt har en större risk för "samlargener", det vill säga att kroppen har lättare att samla på sig energin som kommer in. 


Den andra delen är miljön, det vill säga den livsstilen som finns omkring oss i vår vardag och i samhället. 

Den tredje delen är sociala faktorer, som består av exempelvis ökade stressnivåer, psykisk ohälsa och hur vi har det socioekonomiskt. 

Andra orsaker kan handla om personlighet, egenskaper i fettvävnader eller muskulatur, en förändring i centrala nervsystemet eller av aptiten. Alla dessa tre delar kan inte den enskilda personen ensamt påverka, därav är obesitas/fetma en komplex sjukdom. 

Att leva med en kronisk sjukdom betyder att den behöver behandlas under hela ens livstid. Men det betyder inte per automatik att en lider eller inte kan leva normalt. Snarare tvärtom, många som lever med obesitas/fetma kan leva normalt och må hur bra som helst, men ju högre BMI eller svårare obesitas/fetma en har desto större är risken för allvarliga följdsjukdomar och behov av vård. Idag lever uppskattningsvis 300 000 personer i Sverige med svår obesitas/fetma. 

Efter många år med obesitas/fetma utvecklas ofta bestående fysiologiska förändringar där kroppen arbetar efter att upprätthålla den högsta vikten som en haft. Kroppen uppfattar då viktminskning som ett hot. Forskning tyder på att ju längre man levt med obesitas/fetma desto svårare är det att hålla en lägre vikt länge. 

Det är ungefär som att din kropp under en längre tid har en kroppstemperatur på 39 grader. Där du sedan ska försöka få ner temperaturen till 37, med hjälp av hjälpmedel som kylklampar och "febernedsättande preparat". Men att du samtidigt lever i ett klimat som strävar efter att du ska ha en kroppstemperatur på 39 grader. Så du kämpar emot både ditt fysiologiska och miljömässiga tillstånd. 

Obesitas/fetma kan på flera sätt likna andra vanliga kroniska sjukdomar, till exempel diabetes typ 2, högt blodtryck och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Sjukdomen upphör inte men den kan påverkas och ibland kontrolleras så väl att den inte leder till så stora problem. Med hjälp av egna strategier och anpassningar, läkemedel och behandling i hälso- och sjukvården och förändrade levnadsvanor, lever en sitt liv med bättre och sämre perioder. Om en avbryter eller gör uppehåll i anpassningar till sjukdomen, medicinering, levnadsvanor (matvanor, fysisk aktivitet, stresshantering, sömn, med mera) så kan sjukdomens symptom förvärras igen.


Torsten Olbers Professor och överläkare berättar om normalvikt

 

Om filmen: Alla människor har olika förutsättningar för att nå en så kallad "normalvikt". Precis som det finns människor som lever med smala kroppar och har svårt att gå upp i vikt så finns det människor som lever med större kroppar som har svårt att gå ner i vikt. Detta beror på att vi alla har olika förutsättningar för viktuppgång och viktnedgång.


Lyssna på Victors väg att bli mer bekväm i sin egen kropp nedan.

Om filmen: Personer som lever med övervikt eller med obesitas/fetma behöver inte lida av sitt tillstånd eller sjukdom. Många som lever med obesitas/fetma mår väldigt bra och har en god fysisk hälsa. Dock upplever många som lever med en större kropp ett förakt mot sin kropp. Det leder till att en inte vill visa sin kropp på exempelvis badhus då en är rädd för att uppleva dömande blickar och ord.