Du räknas - skola

Aktiva åtgärderSkollagen och diskrimineringslagen ställer krav på att utbildningsanordnare ska arbeta med aktiva åtgärder vilket innebär att arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Den ansvariga för skolverksamheten har en skyldighet att varje år upprätta en likabehandlingsplan för åtgärder för att förhindra och förebygga kränkande behandling av barn och elever.

Det är därför essentiellt att det framgår i åtgärdsplanen att det sker ett aktivt arbete för att motverka kränkande behandling kopplat till vikt och storlek. Om viktmobbing förekommer på er skola är det viktigt att skriva aktiva åtgärder för att säkerhetsställa att en arbetar långsiktigt för en inkluderande verksamhet fri från kränkande behandling och att göra all form av undervisning tillgänglig för alla att delta. Men de innebär också att en faktiskt måste agera mot viktmobbningen under lektionen, på rasten och på nätet och skapa tillgänglig miljö för elever med obesitas.

Att skriva åtgärder, i 4 steg

Aktiva åtgärder görs genom att först undersöka verksamheten och se om det finns risker att utsättas för diskriminering eller kränkande behandling eller om det finns något i verksamheten som hindrar barns rättigheter och möjligheter. Undersökningen kan göras genom anonyma enkäter, arbetsplatsträffar, samtal, genomgång av rutiner för policys osv. Undersöknigen syftar till att se strukturer som är missginnande, alltså inte enskillda fall. Det kan både vara faktiska hinder, som på exempelvis idrottslektionen att alla kan delta på lika villkor eller att stolar finns tillgängliga utan armstöd. Eller iform av attityder, normer och strukturer, det kan undersökas genom att se vilket språk som används, finns det många glopord som används på er skola?. Finns det normer på skolan där "smalhet" premieras och som dessutom får konsekvenserna att elever inte vill delta på olika moment i skolan?  Därefter följer tre: steg analysera, åtgärda och följ upp och utvärdera.

Det är viktigt att hela verksamheten omfattas i arbetet och att eleverna får vara delge sina synpunkter i vad som bör utvecklas. Det aktiva åtgärderna kan i sin tur omfatta kompetensutveckling för personal för att öka medvetenheten och kunskapen kring diskriminering och kränkande behandling. Det kan även innebära att en som lärare anpassar undervisning som elever kan knyta an till.Läs mer här: 

Aktiva åtgärder i förskolan och skolan — fyra steg och sju diskrimineringsgrunder

VIDEO: Aktiva åtgärder från ord till handling - Diskrimineringsombudsmannen