Du räknas - skola

Kränkande behandling


Skollagen om kränkande behandling

Skolan ska verka för en inkluderande verksamhet och har en skyldighet att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. Kränkande behandling är ett beteende eller handling som är oönskat av den som blir utsatt, det är med andra ord mobbning. Vilket betyder att både den eller dom som kränker och den som utsätts, måste förstå att det är en kränkning. En kränkning kan utföras av personal eller elev och uttrycks genom nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller rent fysiskt i form av slag.

Kränkande behandling kan utgöras av skällsord om tillexempel övervikt eller hårfärg. Ett exempel på kränkande behandling är om en lärare kallar en elev för ”tjock” inför klassen. Eller om en elev(er) vid upprepade tillfällen utsätter en annan elev för kränkande ord som exempelvis ”fetto”, eller sprider kränkande bilder på någons kropp på nätet, just för det är nolltolerans mot kränkningar i förskolan och skolan. Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det är därför skolpersonalens ansvar att tillgodose elevers och barns rätt till god utbildning i en trygg miljö.


Länkar:

Skolverket om kränkande behandling.

Skolverket material om nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling.

DO-Diskrimineringsombudsmannen om förskolan och skolans ansvar för aktiva åtgärder.