Du räknas - skola

DiskrimineringVisste du att obesitas ingår i diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning?

I skollagen ingår bestämmelser om förbud mot diskriminering. Det avser både verksamheten och om en i samband med skolverksamheten utsätts för diskriminering.

Skillnaden mellan kränkande behandling och diskriminering är att skällsord kopplat till övervikt går under kränkande behandling medan obesitas som är en kronisk sjukdom ingår under diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning sedan 2014, om obesitas utgör en varaktig fysisk, psykisk och mental skada som utgör ett hinder för deltagande i verksamheten. Det innebär att skolpersonal har ett stort ansvar att göra undervisningen tillgänglig och anpassad för barn som lever med obesitas, annars bryter en mot diskrimineringslagen och kan därmed göra sig skyldiga till brott.

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller kränks och att missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt och även bristande tillgänglighet, trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering. Läs mer hos Diskrimineringsombudsmannen (DO): Vad är diskriminering?

Se UMO-ungdomsmottagnigens video om diskriminering nedan.