Du räknas - skola

Skolgårdar


Skolgården är en stor del av elevernas dagliga möte med skolan. Skolgården kan både vara en tryggplats där elever kan leka och få ett avbrott från undervisnigen. Men skolgården kan också på flera sätt skapa oro. Med stora barngrupper och få rastvakter kan skolgården bli en arena för kränkande behandling om vikt. Anordnade aktiviteter eller närvarande vuxna är viktigt för att skapa en trygg miljö.

Boverkat har i samverkan med ett flertal andra aktörer gjort den första nationella kartläggningen av barns utemiljö. Undersökningen som visar att skolgårdarna minskar och att skillnaderna är stora mellan olika delar av landet finns att läsa i sin helhet här: Nationell kartläggning av skolgårdar