COVID -19 och övervikt och obesitas/fetma

Arabiska/Egyptiska:

الناس الذين يعيشون مع مؤشر كتلة الجسم من 30-35 وصحية خلاف ذلك، ليس لدينا حاليا أي أساس لمصطلح كمجموعة خطر خاصة.

ومع ذلك، يجب على الجميع اتباع نصيحة السلطات.

ولكن بدون بيانات واضحة، نعتقد أنه قد يكون من المعقول للأشخاص الذين يعانون من السمنة الشديدة (مع مؤشر كتلة الجسم من 40 أو أكثر)، وكذلك أولئك الذين يعانون من السمنة الذين يعانون أيضا من تأثير كبير من وظيفة الرئة من السمنة قد تكون مجموعة خطر.

يجب أن يكون هؤلاء الناس أكثر حذرا مع الاتصالات الاجتماعية لتجنب التعرض للفيروس.

ووفقاً لوكالة الصحة العامة السويدية، فإن الأشخاص الذين يعانون من حالة خطر والسمنة المصاحبة لذلك هم بالطبع مجموعة معرضة للخطر.

ونأمل أن نتمكن من الحصول على تحليل أفضل للبيانات عن المخاطر المحتملة للسمنة في COVID-19 قريباً


Spanska:

Personas que tienen un IMC de 30-35 y que por lo demás son saludables, actualmente no tenemos ninguna base para clasificarlos como un grupo de riesgo. Sin embargo todos deben de seguir los consejos de las autoridades. Sin tener datos claros, consideramos que personas con obesidad severa (con IMC de 40 o mas) y también aquellos con obesidad que sufren de algún impacto significativo en las funciones pulmonares debido a su obesidad, pueden correr riesgo. Estas personas deben de tener mas cuidado con los contactos sociales para evitar la exposición al virus. Las personas con una condición de riesgo junto a los que sufren de obesidad, por supuesto son un grupo de riesgo, según la Autoridad de salud pública. Esperamos pronto tener acceso a un mejor análisis de datos sobre posibles riesgos de obesidad en COVID-19.


Serbisk-Cirilica:

Људи који живе са БМИ од 30-35 и иначе су здрави, тренутно немамо основу да се именујемо као посебна ризична група.

Међутим, сви морају да се придржавају савета власти.

Без јасних података, међутим, верујемо да би људи који имају озбиљну гојазност (са БМИ од 40 или више) могли бити разумни, као и они са гојазношћу који такође имају значајан утицај на функцију плућа због њихове гојазности да буду ризична група.

Ови људи би требали бити посебно опрезни са социјалним контактима како би избјегли излагање вирусу.

Људи са ризичним стањем према Јавној здравственој управи и истовремено гојазни људи су, наравно, ризична група.

Надамо се да ћемо ускоро добити приступ бољој анализи података о могућим ризицима гојазности у ЦОВИД-19.Serbisk-Latinsk

Ljudi koji žive sa BMI od 30-35 i inače su zdravi, trenutno nemamo osnovu da se imenujemo kao posebna rizična grupa.

Međutim, svi moraju da se pridržavaju saveta vlasti.

Bez jasnih podataka, međutim, verujemo da bi ljudi koji imaju ozbiljnu gojaznost (sa BMI od 40 ili više) mogli biti razumni, kao i oni sa gojaznošću koji takođe imaju značajan uticaj na funkciju pluća zbog njihove gojaznosti da budu rizična grupa.

Ovi ljudi bi trebali biti posebno oprezni sa socijalnim kontaktima kako bi izbjegli izlaganje virusu.

Ljudi sa rizičnim stanjem prema Javnoj zdravstvenoj upravi i istovremeno gojazni ljudi su, naravno, rizična grupa.

Nadamo se da ćemo uskoro dobiti pristup boljoj analizi podataka o mogućim rizicima gojaznosti u COVID-19.


Persiska (Språk man talar i Iran):

افرادی که دارای BMI 30-35 هستند و به جز اضافه وزن از نظر جسمی سالم هستند ، در حال حاضر هیچ پایه ای برای نامگذاری آنها به عنوان یک گروه پرخطر ویژه وجود ندارد.

 به هر حال، همه باید توصیه های بهداشتی مسئولان را دنبال کنند.

 با این جود، بدون داده های آماری واضح تنها می‌توان اشاره کرد که ، ما معتقدیم ممکن است معقول باشد که افراد با اضافه وزن  شدید (با BMI 40 یا بیشتر) ، و همچنین افرادی که اضافه وزن دارند، ریه های آنها تحت تاثیر قابل توجهی در عملکرد خود به علت اضافه وزن قرار می‌گیرد ، و این افراد به دلیل عملکرد ریه خود ممکن است در یک گروه پر خطر باشند.

 این افراد برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض ویروس باید با تماس های اجتماعی پرهیز کنند.

  افرادی که از نظر سازمان بهداشت عمومی دارای اضافه وزن هستند در عین حال می‌توانند دارای یک وضعیت پر خطر باشند، که البته می‌توانند  یک گروه پر خطر محسوب شوند.

 امیدواریم به زودی به تجزیه و تحلیل داده های بهتر در مورد خطرات احتمالی اضافه وزن در COVID-19 دسترسی پیدا کنیم. 


Övriga info om COVID-19 från Folkhälsomyndigheten

Amhariska

ራስዎንና ሌላውን በሽታ ከማስተላለፍ ይከላከሉ

ከታማሚው ሰው ጋር የቀረበ ግንኙነት ከማድረግ ይቆጠቡ። በመካያው ራስዎንና ሌላውን በበሽታው ከመጠቃት ይከላከላሉ።
በዚህ መረጃ፥ ራስዎን ከመለከፍ እንዴት መከላከል እንዳሚችሉ ብዙ ምክር እንሰጣለን።

Arabiska

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

ﺗﺠﻨﺐ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻮﺛﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺿﻰ. وھﻜﺬا ﺗﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻚ وﺗﺤﻤﻲ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮض

ﻧﻘﺪُ م ھﻨﺎ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻌﺪوى

Dari

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

از تماس نزدیک با افراد مریض پرهیز نمایید. بدین ترتیب از خود و دیگران در برابر مریضی محافظت می کنید. ما در اینجا مشوره ها و راهنمایی های مختلف را در مورد چگونگی جلوگیری از انتشار عفونت، ارائه می کنیم.

Engelska

Protect yourself and others from spread of infection

The best way to protect yourself and others from infection is to avoid close contact with people who are ill. General advice on avoiding infection is given below.

Finska

Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä

Vältä läheistä kontaktia sairaiden ihmisten kanssa. Siten suojelet itseäsi ja muita sairastumiselta. Tässä lisää neuvoja tartunnan välttämiseksi.

Franska

Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du virus

Évitez tout contact étroit avec des personnes malades. De cette manière, vous vous protégez et protégez les autres. Comment éviter d’être infecté-e ?

Kinesiska

保护自己及他人不受病毒的侵害

避免与患者近距离接触。免得自己及他人生病。在这里提供你几点避免感染的建议。

Kurmanji

Xwe û kesên din ji vegirtin û belavkirina nexweşiyê biparêze

Xwe nêzîkî kesên nexweş neke. Hingê tu hem xwe û hem jî kesên din ji vegirtina nexweşiyê diparêzî. Li vê derê em gelek şîretên din didin ku mirov çawa xwe ji vegirtina vê nexwseşiyê biparêze.

Lulesamiska

Suoddjit ietjat ja iehtjádijt soahpodimes

Binneda aktavuodaj lågov skihpa ulmutjij. Suoddji ietjat ja iehtjádijt skihppamis. Vuollelin bagádip gåktu besa soahpomis.

Meänkieli

Suojaa ittestiä ja muita tauinlevittämisestä

Vältä likhiistä kontaktia saihraitten ihmisitten kansa. Silloin sie suojaat itteästi ja muita tulemasta saihraaksi. Täälä met annama lissää neuvoja kunka sie saatat välttää tarttumista.

Nordsamiska

Suddje iežat ja earáid njoammuma viidumis

Vealtte lahka aktavuođa skihppá olbmuiguin. Dalle suddjet iežat ja earáid skihppáme. Dá mii addit eanet rávvagiid got sáhtát vealtit njoammumis.

Pashto

د ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ

د ﻧﺎروﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﮋدی ﺗﻤﺎس ﻣﮫ ﻧﯿﺴﮫ. ﭘﮫ دی ﺗﻮګﮫ ﺑﮫ ﺗﮫ ھﻢ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن د ﻧﺎروﻏۍ ﻧﮫ ﺑﭻ ﮐﻮی. د دی ﻟﭙﺎره ﭼﮫ ﺗﮫ ھﻢ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن د ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮫ ﺑﭻ ﮐړی، ﻣﻮﻧږ ﻧﻮری ﻣﺸﻮری ورﮐﻮو.

Persiska/Farsi

از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ

از ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را از اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯿﻢ:

Polska

Chroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia

Unikaj bliskiego kontaktu z chorymi. W ten sposób chronisz przed zachorowaniem siebie i innych. Tutaj przekazujemy więcej porad, jak unikać zarażenia.

Romani arli

Arakh tut hem e javeren kotar e zarazakoro buvljaribe

Dikh te na ovel tut paše kontakti e nasvale manušencar. Tegani arakhea korkori tut hem e javeren te na oven namborome. Akate daja godidejbe sar šaj te na dole i zaraza.

Romani lovari

Protektulin tut thaj kaveren te na perdžon

Na av paše paša nasvale manuš. Atunči protektulis tut thaj kaveren te nasvajven. Kate das maj but žutipe sar te na perdžos.

Ryska

Защитите себя и других от распространения инфекции

Избегайте тесного контакта с больными людьми. Таким образом вы защищаете себя и других от болезни. Далее следует несколько советов о том, как избежать заражения.

Somaliska

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

Iska ilaali u dhawaanshaha dad xanuusanaya. Markaasi waxaad naftaada iyo dadka kaleba ka ilaalinaysaa in la xanuusado. Halkan waxaanu kugu siinaynaa talo-bixin ku saabsan sida aad isaga ilaalin karto in cudur kugu faafo.

Sorani

ﺧﯚت و ﺧەﻟﮑﯽ دﯾﮑە ﻟە ﺋﺎﻟﻮدەﺑﻮن ﺑﭙﺎرێﺰە

ﺧﯚت دور راﺑﮕﺮە ﻟﮫ ﺗﮫﻣﺎﺳﯽ ﻧێﺰﯾﮏ ﺑﮫ ﺧﮫﮐﺎﻧﯽ ﻧﮫﺧﯚﺷﮫوە. ﺑﮫوە ﺧﯚت و ﮐﮫﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑﮫ ﻟﮫ ﺗﻮﺷﺒﻮن ﺑﮫ ﻧﮫﺧﯚﺷﺖ دەﭘﺎرێﺰی. وا ﻧﮫﺳﯿﺤﮫﺗﯽ زۆرﺗﺮ دەدەﯾﻦ ﭼﻮن ﻟﮫ ﺋﺎﻟﻮدەﺑﻮن ﺧﯚت دور راﺑﮕﺮی

Spanska

Protégete y protege a las demás personas de la propagación de la infección

Evita el contacto cercano con personas enfermas. De este modo te proteges a ti mismo y a los demás. Aquí te ofrecemos más consejos sobre cómo evitar la infección.

Sydsamiska

Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh

Aellieh årroeh skïemtjh gietskene. Dellie datnem jïh mubpide vaarjelidh skïemtjedidh. Daesnie jienebh raerieh guktie maahtah suetiem heerredh.

Thailändska

ปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของก ารติดเช้ือ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสและใกล ้ชิดกับคนป่วย จะเป็นการปกป้องตัวเอง และผู้อ่ืนจากการเจ็บป่วย ตรงนี้ เราให ้คําแนะนําในการท่ีจะหลีกเล่ียงการติดเช้ือเพ่ิมเติม

Tigrinja

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

ካብ ጥቓ ዝሓመሙ ሰባት ምዃን ተቖጠብ። ከምኡ ምስትገብር ንባዕልኻን ንኻልኦትን ከይትሓሙ ትኸላኸል ኣለኻ ማለት’ዩ። ካብ ሕማም ለበዳ ብኸመይ ከምትቚጠብ ኣብ’ዚ ታሕቲ ብዙሓት ምዕዶታት ተመልኪቶም ኣለዉ።

Tyska

Schützen Sie sich und andere vor einer Infektion

Vermeiden Sie den direkten Kontakt zu erkrankten Menschen. So schützen Sie sich und andere davor, krank zu werden. Im Folgenden geben wir Ihnen weitere Ratschläge zur Infektionsprophylaxe.