Förstärkt primärvård – kommer patienterna att kunna lita på vårdcentralernas diabeteskompetens?

Arrangör:
Nationella Diabetesteamet, Novo Nordisk

Beskrivning av samhällsfrågan
Svensk sjukvård står inför en stor strukturförändring där vårdcentralerna ska få ett större ansvar för befolkningens hälsa. Vad krävs för att omstruktureringen ska leda till en säkrare och mer effektiv diabetesvård?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Primärvården ska förstärkas och resurser föras över från sluten till öppen vård. Det är utgångspunkten för den omstrukturering av svensk hälso- och sjukvård som nu står för dörren under ledning av regeringens nya nationella samordnare Anna Nergårdh. Syftet med förändringen är att vården ska ges nära befolkningen och som öppenvård i första hand. Samtidigt visar undersökningar att patienternas förtroende för primärvården är svagt. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterar att endast sex av tio patienter har högt förtroende för sin vårdcentral. Kritik riktas mot bristande läkarkontinuitet, långa väntetider och dålig patientcentrering. Under seminariet skärskådas omstruktureringen ur olika perspektiv – och med diabetesvården som ett exempel. Kommer patienternas förtroende för primärvården att öka? Vad händer med den specialiserade vården när resurserna minskar? Vilka nya samarbetsmodeller krävs mellan sjukhus och primärvård för att garantera en effektiv och säker diabetesvård?

Medverkande:
Mona Landin-Olsson, prof, Svensk förening för diabetologi
Mikael Lilja, distriktsläkare, med dr, Region Jämtland Härjedalen, Svensk förening för diabetologi
Anders Henriksson, landstingsråd, Landstinget i Kalmar län, (S) 1:e vice ordf SKL
Jonas Andersson, regionråd, ordf hälso- och sjukvårdsstyrelsen, (L) VGR
Anna-Lena Hogerud, regionråd, ordf hälso- och sjukvårdsnämnden, (S) Region Skåne
Krister Gustafsson, diabetessamordnare, Landstinget Sörmland
Monica Berzén, diabetessamordnare, Landstinget Sörmland
Göran Hägglund, moderator