En god och jämlik diabetesvård – även för våra nyanlända?

Arrangör:
Nationella Diabetesteamet, Novo Nordisk

Beskrivning av samhällsfrågan
Bland vissa etniska grupper är förekomsten av diabetes hög. Studier visar att risken att utveckla typ 2-diabetes ökar i samband med migration. Stora krav på kulturkompetens ställs nu på svensk sjukvård. Vad behövs för att nyanlända ska garanteras ett optimalt omhändertagande? Vilka hinder finns?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Förekomsten av diabetes är hög i vissa etiniska grupper i världen. Risken för typ 1-diabetes är till exempel förhöjd i Västafrika, medan många personer lider av typ 2-diabetes i bland annat Mellanöstern och Sydvästasien. Studier har visat att risken för typ 2-diabetes ökar kraftigt i samband med migration, och att nyanlända drabbas hårdare än invånarna i det nya landet. Detta tros bero på en kombination av ärftlighet och livsstilsfaktorer, däribland andra kostvanor. Vilket stöd erbjuder den svenska sjukvården nyanlända diabetiker – och hur ska det förebyggande arbetet läggas upp? Hur möter vi patienter med en annan syn på egenvård och behandling? Och hur överbrygger vi språkliga hinder och kulturella olikheter? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras under seminariet.

Medverkande:
Ingela Bredenberg, ordförande, Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård
Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting
Anders Åkesson, regionråd, 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, (Mp) Region Skåne
Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef, enheten för nationella riktlinjer, Socialstyrelsen
Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, (L) Stockholms läns landsting
Göran Hägglund, moderator