Vårdutveckling

Vi kan och vill hjälpa er inom sjukvården att bli effektivare i arbetet med övervikt och fetma/obesitas. Vårdens uppgift är att tillsammans med patienten skapa förutsättningar till en bättre hälsa. HOBS vill vara katalysatorn i samarbetet mellan patient och vårdgivare för att det arbetet ska bli så aktivt och effektivt som möjligt.

HOBS når ut till över 40000 patienter i Sverige.

 • Vi är patientrepresentant i både SOREG – Scandinavian Obesity Surgery Registry, och BORIS – BarnObesitasRegister.
 • HOBS har löpande dialog med både SFO – Svensk Förening för Obesitasforskning, SFOK – Svensk förening för obesitaskirurgi och Svensk barnfetmaförening.
 • Vi samarbetar direkt med flera av landets större barn och vuxenmottagningar för obesitas.

_____________________________________________________________________

HOBS erbjuder hjälp att:

Utvecklingsprojekt
 • Utforma personcentrerad vård.
 • Utveckla och utforma policy för bemötande av patient och anhörig.
 • Ta fram Informationsmaterial som är anpassat för patienten.
 • Ta fram patientenkäter.
 • Utforma vårdpolicy i samverkan med vården.


_____________________________________________________________________

Innovations- och rådgivningsgrupper

 • Utforma och utveckla arbetssätt i hur man möter patienter – till exempel vad gäller värderingar, religion och kultur.
 • Analysera vårdbehov, rådgivning vid nya digitala tjänster och produkter.
 • Utveckla och förbättra vårdmiljön för patient och anhöriga.


_____________________________________________________________________

Nationella och regionala expertgruppsarbeten och register

 • Ge ett patientperspektiv på regional och nationell nivå.


_____________________________________________________________________

Utveckling av nya vårdriktlinjer

 • Utveckla och driva patientrelaterade projekt.
 • Ge rådgivning i planering av nya behandlingsmöjligheter.
 • Utbilda beslutsfattare, chefer samt personal i vad patienten behöver.
 • Utarbeta och utveckla strategier för bemötande av patient och anhöriga.
 • Utvärdera befintliga vårdriktlinjer och att ge rådgivning när nya ska utvecklas.

_____________________________________________________________________

HOBS är en värdefull samarbetspartner

Genom HOBS får ni samlad och professionell patientmedverkan. Det ger kunskap och erfarenhet direkt från patienterna.

 • Nya insikter och kunskaper om förbättringsmöjligheter.
 • Nya arbetssätt.
 • Effektivare vårdkedja och vårdprocess.
 • Oberoende patientundersökningar.
 • Patientbaserade underlag för att ta beslut om satsningar och besparingar.
 • Patientbaserade underlag för att beslut om inköp av material utifrån patientbehovet och patientperspektivet.
 • Skapa en mer individanpassad och personcentrerad vård.
 • Ökad patientsäkerhet.
 • Ökad delaktighet i behandlingen.
 • Fler nöjda patienter.


HOBS medverkan är oftast kostnadsfri

HOBS är en ideell patientorganisation som arbetar för att alla patienter med övervikt och fetma/obesitas ska få en bättre jämlik vård och bemötande.

Därför kan vi med bidrag från Socialstyrelsen till stor del erbjuda kostnadsfri samverkan. Vi gör en bedömning vid varje förfrågan.

En aktiv patient ökar alltid möjligheterna till positiva resultat. Förståelsen mellan patient och sjukvårdspersonal blir bättre och målet att nå ett hälsosammare liv med ökat välmående blir tydligare.

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.